Azbest - wniosek o odbiór planowanych do zdemontowania wyrobów zawierających azbest

Azbest - informacja o wyrobach zawierających azbest


Utrata dowodu osobistego

Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

Wymiana dowodów osobistych

Zgłoszenie odnalezienia własnego dowodu osobistego

Znalezienie dowodu osobistego


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski


CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


Cesja umowy dzierżawy gruntu

Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu

Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat

Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat

Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Zawarcie umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji


Plombowanie wodomierza

Przegląd wewnętrznej instalacji wodociągowej na wniosek odbiorcy

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbioru ścieków

Wymiana wodomierza bez kosztów materiałów

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy


Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu


Udzielanie informacji o danych osobowych


Sprzedaż lokalu/budynku mieszkalnego na rzecz najemcy

Sprzedaż lokalu/budynku użytkowego na rzecz najemcy


Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

Pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu komunalnego

Przydział lokalu socjalnego,mieszkalnego

Realizacja wyroku eksmisyjnego

Wydanie zgody na adaptację pomieszczenia

Zawarcie umowy najmu po wykonanej adaptacji pomieszczenia


Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Zamiana nieruchomości gruntowej


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Zasiłek szkolny


Deklaracja DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych


Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - wnioski w sprawie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty dla osób fizycznych

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego


Poświadczenie własnoręczności podpisu


Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną


Odpis z Rejestru instytucji kultury


Sporządzenie testamentu


Becikowe

Karta Dużej Rodziny

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odśnieżanie pługiem ciągnikowym

Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

Pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu komunalnego

Realizacja wyroku eksmisyjnego

Usługi kosiarką trawnikową/kosą spalinową

Usługi piłą motorową

Wynajem ciągnika z kierowcą ( z jedną przyczepą)

Wynajem koparki z operatorem

Wynajem kosiarki bijakowej

Wynajem ławostołów

Wynajem namiotu

Wynajem przyczepy ciągnikowej do 3,5 t

Wynajem rębaka z operatorem

Wynajem rusztowania warszawskiego

Wynajem samochodu dostawczego VW Transporter

Wynajem walca wibracyjnego samojezdnego


Sprzedaż na własność nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad trzy miesiące

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały


Wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność gospodarstw rolnych

 


Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Polityka prywatności

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Dane osobowe w serwisach Gminy Nowogródek Pomorski przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Gminy Nowogródek Pomorski.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Gminy Nowogródek Pomorski.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Urząd Gminy Nowogródek Pomorski. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych w systemach teleinformatycznych Urzędu gminy Nowogródek Pomorski, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nowogródek Pomorski z siedzibą w Nowogródku Pomorskim przy ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym linkiem: http://bip.nowogrodekpomorski.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski następuje za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez UG Nowogródek Pomorski. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,

żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,

żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,

żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

- są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,

- realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

- w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwisy Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.