Wymagane dokumenty

  • Wypełnione upoważnienie i złożenie podpisu.  
  • Dowód osobisty do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ORiSO - pokój nr 10

Opłaty

Opłata skarbowa

  • - za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu – 9 złotych, (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2012, poz. 1282 ze zm.),
    - za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach sprawach emerytalno-rentowych do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej ( art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012, poz. 1282 ze zm.)

    Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 101 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie (Dz.U.z 2014.poz.164 j.t.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Poświadczenie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy.

Własnoręczność podpisu stwierdza się tylko w obecności osoby, która ubiega się o to potwierdzenie. Osoba ta składa podpis w obecności pracownika poświadczającego podpis.

Po zweryfikowaniu zgodności danych zawartych w wypełnionym wniosku z dowodem osobistym i przedłożeniu dowodu wpłaty (w przypadku opłaty) zostaje dokonane potwierdzenie własnoręczności podpisu.

wersja nr 3