Wymagane dokumenty

1. Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości i obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości - druk dotyczący zmian w nieruchomościach powstałych przed dniem 01 lipca 2019 r.:
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości - druk dotyczący zmian powstałych po dniu 01 lipca 2019 r.:   

2. Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości i obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości i obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  • Informacja na podatek od nieruchomości - druk dotyczący zmian powstałych przed dniem 01 lipca 2019 r.: 
  • informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk dotyczący zmian powstałych po dniu 01 lipca 2019 r.:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

RFB (pok. 13) - Starszy Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

1. Deklarację na podatek od nieruchomości składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Deklaracja złożona przez podatnika stanowi podstawę poboru podatku.

2. Informację w sprawie podatku od nieruchomości składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Na podstawie informacji złożonej przez podatnika organ podatkowy wydaje decyzję o wysokości podatku, którą doręcza stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Niezapłacone w terminie zobowiązanie podatkowe podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych. 

 

 

Wersja Nr 5