Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  
przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającego na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1. Dwa egzemplarze mapy zasadniczej (w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej) przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (mapy można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, w Wydziale  Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Spokojnej 13)

2. graficzne przedstawienie inwestycji – koncepcja (fakultatywnie),

3. wstępne warunki i umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia;

4. opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy: 598,00 zł. (z wyłączeniem właścicieli i użytkowników wieczystych.)

5. opłata za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 65 dni.

Podstawa prawna

Art. 52 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 poz. 199).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję(odwołanie składa się w sekretariacie UG Nowogródek Pomorski) w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.