Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Do wniosku należy załączyć:     

1. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiadnie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

2. Pisemną zgodę właściciela nieruchomości jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody

oraz

3. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiacych kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

lub

4. Projekt przesadzenia drzewa lub krzewu

jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

5. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwziecie;

6. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegajace zakazom określonym  w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 1

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 83 - 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie składa się  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem  organu wydającego zezwolenie  (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim)

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna: Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 tel. 95 7471711

Podanie we wniosku nr telefonu  może znacznie skrócić  termin załatwienia sprawy.

W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wersja 3