Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
 • linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w tym samym oknie,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy,
 • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-11-07. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus;
 • możliwość zmiany wielkości czcionki i kontrastu;
 • możliwość zmiany układu strony;
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem urzędu znajduje się parking ogólnodostępny. Wyznaczono na nim 1 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce jest oznaczone znakiem pionowym i poziomym.

Dostępność wejścia: budynek urzędu składa się z 3 kondygnacji. Do budynku prowadzi wejście od ul. Adama Mickiewicza. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do wejścia prowadzą schody.p>

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Wszystkie sprawy załatwiane są na parterze budynku, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Pracownicy merytoryczni schodzą do interesantów na parter budynku. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.p>

Dostosowania: budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. Brak także informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku Urzędu Gminy można wejść z psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: tłumacz języka migowego dostępny na życzenie interesanta za pomocą mobilnej platformy tłumacza migowego w wyznaczonym miejscu obsługi. Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się – zobowiązana jest zgłosić ten fakt – w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez „Wniosek o zapewnienie dostępności", który należy przesłać:

 • faksem na numer: 95 747 17 60;
 • w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, pracownik urzędu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 marzec 2021 11:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 12:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 13:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 13:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 13:03 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 13:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 13:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 listopad 2023 11:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2023 11:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 10 listopad 2023 11:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 czerwiec 2024 10:07 Piotr Uberman