Wymagane dokumenty

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  • Rodzice, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka
  • Małżonek rodzica
  • Dzieci, dzieci, nad którymi rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic/rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku , gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, albo dzieci bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

  1. Wniosek 
  2. Załączniki:
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość wnioskodawcy
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;
  • Zaświadczenie szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek pomorski

Referat Finansowy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak - pok. nr 5

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Przyznanie karty nie wymaga decyzji administracyjnej. Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014, poz. 755)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 1