Wymagane dokumenty

1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy lub:

2. Załączniki:

- odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy

- wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych, pokój nr 8

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

Wersja nr 4