Ogólny opis

 1. Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 2. W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.
 3. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.
 4. Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.
 5. Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.
 6. Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznych wykonującej zadania publiczne.
 7. Anonimy nie są rozpatrywane. Petycja musi być podpisana.
 8. Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do właściwego adresata w ciągu 30 dni.

 

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

2. Petycję można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), lub złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

 

Opłaty

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
 2. Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
 3. Do jednego miesiąca (w przypadku posłów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jeżeli nie jest możliwe załatwienie sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz terminie załatwienia.
 4. Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.
 5. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową epuap.
  b. Poprzez pocztę tradycyjną.
  c. Osobiście w siedzibie urzędu.
 6. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19 październik 2022 13:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 14:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 październik 2022 14:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2022 15:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2022 15:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2022 15:02 Piotr Uberman