Azbest - wniosek o odbiór planowanych do zdemontowania wyrobów zawierających azbest

Azbest - informacja o wyrobach zawierających azbest


Utrata dowodu osobistego

Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

Wymiana dowodów osobistych

Zgłoszenie odnalezienia własnego dowodu osobistego

Znalezienie dowodu osobistego


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski


CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


Cesja umowy dzierżawy gruntu

Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu

Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat

Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat

Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

Zawarcie umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji


Plombowanie wodomierza

Przegląd wewnętrznej instalacji wodociągowej na wniosek odbiorcy

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbioru ścieków

Wymiana wodomierza bez kosztów materiałów

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy


Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości w drodze przetargu


Udzielanie informacji o danych osobowych


Sprzedaż lokalu/budynku mieszkalnego na rzecz najemcy

Sprzedaż lokalu/budynku użytkowego na rzecz najemcy


Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

Pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu komunalnego

Przydział lokalu socjalnego,mieszkalnego

Realizacja wyroku eksmisyjnego

Wydanie zgody na adaptację pomieszczenia

Zawarcie umowy najmu po wykonanej adaptacji pomieszczenia


Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Zamiana nieruchomości gruntowej


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Zasiłek szkolny


Deklaracja DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych


Deklaracja i informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja i informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja i informacja w sprawie podatku rolnego


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - wnioski w sprawie odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty dla osób fizycznych

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego


Poświadczenie własnoręczności podpisu


Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną


Odpis z Rejestru instytucji kultury


Sporządzenie testamentu


Becikowe

Karta Dużej Rodziny

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odśnieżanie pługiem ciągnikowym

Potwierdzenie wstąpienia w najem lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy

Pozbawienie najemcy uprawnień do lokalu komunalnego

Realizacja wyroku eksmisyjnego

Usługi kosiarką trawnikową/kosą spalinową

Usługi piłą motorową

Wynajem ciągnika z kierowcą ( z jedną przyczepą)

Wynajem koparki z operatorem

Wynajem kosiarki bijakowej

Wynajem ławostołów

Wynajem namiotu

Wynajem przyczepy ciągnikowej do 3,5 t

Wynajem rębaka z operatorem

Wynajem rusztowania warszawskiego

Wynajem samochodu dostawczego VW Transporter

Wynajem walca wibracyjnego samojezdnego


Sprzedaż na własność nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad trzy miesiące

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały


Wydawanie zaświadczeń potwierdzających własność gospodarstw rolnych

 


Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego