Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obw. o wydaniu dec. inwestycji celu pub. 6/2023 z dn. 29.05.2023 r. – bud. linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie dz. o nr ewid. 507/6, 508, 511/22, 506 i 510/1 położonych w ob. Karsko 2023-05-29 15:15:53
Obw. o zak. post. w spr. ust. lok. inwest. celu publ. dla przedsięwzięcia poleg. na budowie linii kablowych elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie dz. o nr ewid. 533/1,533/2,533/3,600 i 609 2023-05-26 12:17:09
Obw. o zawieszeniu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji CP dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kinice na dz. o nr ewid. 104, 151, 127, 84, ob. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-05-22 14:56:46
Obw. o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bukaciarni o obsadzie do 2500 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 702/4 i 702/5, obręb Karsko 2023-05-16 15:26:21
Obw. o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. farmy fotowoltaicznej na części dz. o nr ewid. 17/2, ob. Kinice, woj. zach-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek Pom. 2023-05-12 08:46:00
Obw. o zak. Post. w spr. ust. lok. inwest. celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na bud. linii kablowych elektroenergetycznych średniego napięcia wraz z infr. teletechniczną na ter. dz. o nr ewid. 507/6, 508, 511/22, 506 i 510/1 poł. w ob. Karsko 2023-05-09 13:38:30
Obw. o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. bukaciarni o obsadzie do 2500 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą tech. i zagosp. terenu na dz. o nr ewid. 702/4 i 702/5, ob. 2023-04-20 12:42:10
Obw. o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu nad jeziorem Karskie Wielkie w m. Kinice, na dz. o nr ewid. 216/4, obr. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-04-13 14:58:13
Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na części dz. o nr ewid. 17/2, ob. Kinice, woj. zach.-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek Pom. 2023-04-13 13:26:10
Obw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebud. dr. pow. nr 2108Z oraz dr. pow. nr 2109Z na dz. o nr ewid. 153/2,51,145,141,39,126,500,285,305,409/1,409/2,501,420,447/2,525,412,531 2023-04-04 14:12:40