Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid. 761/5 i 761/2, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2023-12-29 10:36:56
Ob. Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o przystąp. do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrznnego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w m. Karsko 2023-12-19 11:24:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 10/2023 z dnia 08.12.2023 r. 2023-12-08 14:21:27
Ob. o wszcz. post. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski 2023-12-06 15:00:23
Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ifarmy fotowoltaicznej na dz. o nr ewid.417,418,419 ob. Giżyn, woj. zach.-pom., powiat myśliborski, gm. Nowogródek Pom 2023-12-01 12:13:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych elektroenergetycznych 110 kV wraz z infrastrukturą teletechniczną (światłowodem) 2023-11-29 12:30:08
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej „Nowogródek Pomorski” składającej się z 13 turbin, zlokalizowanych na dz. ewid. nr 174/3, 181, 227/1, 220 ob. Trzcinna oraz nr 502/2 ob. Karsko 2023-11-27 13:16:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2108Z oraz drogi powiatowej nr 2109Z, gmina Nowogródek Pomorski” 2023-11-23 15:15:57
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w m. Golin 2023-11-15 10:51:22
Obw. o wyd. decyzji o środ. uwarunk. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej – rozdzielni sieciowej (RS) wraz z przebudową linii napowietrznej WN, w części realizowanej stacji oraz niezbędną infr. tech. na dz. nr 609 2023-11-13 14:29:43