Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowie gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o nr ewid. 244, obręb Kinice, gmina Nowogródek Pomorski. 2022-12-23 12:36:45
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – dz. nr 227/17, obręb Kinice 2022-12-06 14:41:11
Obwieszczanie o wydaniu decyzji środowiskowej – Centrum Logistyczne dz. nr 195/17, 195/18, obręb Giżyn 2022-12-06 14:29:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania obręb Karsko, działki nr ewid. 747/1, 763/4 – budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na potrzeby oświetlenia drogowego 2022-11-23 12:10:07
Obw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bukaciarni o obsadzie do 2500DJP wraz z niezbędną infrastrukturą tech. i zagosp. terenu na działkach o nr ewid. 702/4 i 702/5, obr. Karsko 2022-11-15 13:19:24
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego 2022-11-14 09:10:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce wyłączonej z dz. o nr 227/17, obręb Kinice 2022-11-07 11:47:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego na działkach 195/17, 195/18, obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski 2022-10-19 13:32:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – Maszty Karsko 2022-10-12 12:21:31
Obwieszczenie o decyzji środowiskowej 70 MW Karsko 2022-10-07 08:37:06