Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu dec. o warunkach zab. 15/2023 z dn. 30.03.2023 r. – bud. farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części terenu dz. o nr ewid. 533/1 i 533/3 położonych w obrębie ewid. Karsko, gmina Nowogródek Pom 2023-03-31 12:15:15
Obwieszczenie o wydaniu dec. inwestycji celu pub. 5/2023 z dn. 29.03.2023 r. – bud. sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. o nr ewid. 195, 206, 479, 164/3, 169, 201, 180/1 i 207 położonych w obrębie ewid. Nowogródek Pom., gmina Nowogródek Pom. 2023-03-30 11:26:10
Obw. o wszcz. postęp. w spr. ustalenia lok. inwest. celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia wraz z infrastrukturą teletechniczną na dz. o nr ewid. gr. 507/6,508,511/22,506,510/1,509/1, obr. 0006 Karsko 2023-03-28 13:57:45
Obw. o wszczęciu postęp. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia poleg. na bud. linii kablowych elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą teletechniczną na dz. o nr ewid. 533/1,533/2,533/3,600,609, obr.0006 Karsko 2023-03-28 13:25:43
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kinice na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 104, 151, 127, 84, obręb 002 Kinice 2023-03-28 13:23:52
Obw. o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud. stacji elektroenergetycznej – Rozdzielni Sieciowej (RS) – 110 kV/SN wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną 2023-03-28 13:21:22
Obwieszczenie o zakończeniu postęp. w spr. ustalenia lok. inwestycji celu publ. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu 164/3, 169, 180/1, 195, 201, 206, 207, 479, obr. 0004 Nowogródek Pom. 2023-03-08 13:18:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 4/2023 z dn. 07.03.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244, 230/1, obr. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pomorski 2023-03-07 13:19:29
Obwieszczanie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany SUiKZP gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-21 07:39:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego 3/2023 z dn. 16.02.2023 r. – budowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej, w miejscowości Kinice, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 244, 228/1, ob 0002 Kinice, gm Nowogródek Pomorski 2023-02-16 13:28:31