Obwieszczenia

Tytuł Wytworzony
Obwieszczenie o wydaniu dec. inwestycji celu pub. 8/2023 z dn. 27.07.2023 r. – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kinice na terenie dz. o nr ewid. 104, 151, 127 i 84 położonych w ob. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski 2023-07-28 10:41:50
Obw. o zak. post. w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kinice na dz. o nr 104, 151, 127, 84, ob. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-07-12 14:00:37
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowogródek Pomorski 2023-07-05 13:51:25
Obwieszczenie o wydaniu dec. o warunkach zab. 24/2023 z dn. 03.07.2023 r. – budowa pomostu nad Jeziorem Karskie Wielkie w m. Kinice na części terenu działki o nr ewid. 216/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kinice, gmina Nowogródek Pomorski 2023-07-03 13:50:21
Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Nowogródek Pomorski" 2023-06-30 14:12:34
Obw. o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji CP dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kinice na dz. o nr ewid. 104, 151, 127, 84, ob. 0002 Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-06-27 15:10:49
Obw. o wydaniu dec. inwestycji celu pub. 7/2023 z dn. 21.06.2023 r. – bud. linii kablowych elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia wraz z infr. teletechniczną na terenie dz. o nr ewid.533/1,533/2,533/3,600 i 609 położonych w ob. Karsko 2023-06-22 12:20:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 17/2 w obrębie Kinice, gmina Nowogródek Pomorski” 2023-06-16 12:02:00
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 2023-06-06 09:04:56
Obw. o zakończeniu postępowania w spr. ustalenia WZ - budowa pomostu nad jeziorem Karskie Wielkie w m. Kinice, dz. nr 216/4, obr. Kinice, gm. Nowogródek Pom. 2023-06-05 13:50:13