Wymagane dokumenty

1. Wniosek o pozbawienie uprawnień do lokalu
 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych, pokój nr 8

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w sprawach o których rozstrzyga sąd - bezterminowo

Podstawa prawna

art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz, U. z 2014, poz. 150)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

- jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym samym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przed sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżniania (art. 13 ust. 1 ustawy). Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (art. 13 ust.2 ustawy)

 

 

Wersja nr 4