Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne lub elektroniczne złożenie wniosku o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z Rejestru instytucji kultury w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro) i w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej). Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury lub

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. wydanie urzędowo poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z Rejestru instytucji kultury

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu wydania odpisu z Rejestru instytucji kultury Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją art. 10 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro)

Gmina Nowogródek Pomorski spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce RODO.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

 Dariusz Dybiński

Numer pokoju:

 14 (piętro I)

Telefon:

 95 747 17 60 wew. 24

Adres:

 ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Komórka organizacyjna:

 Referat Organizacyjny

 

 
 
 

Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne lub elektroniczne złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro) i w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego ;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Brak opłat.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (decyzja administracyjna).

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie decyzji administracyjnej - służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu realizacji procedury związanej w wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro)

Gmina Nowogródek Pomorski spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce RODO.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

Dariusz Dybiński

Numer pokoju:

14 (piętro I)

Telefon:

95 747 17 60 wew. 24

Adres:

ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Komórka organizacyjna:

Referat Organizacyjny

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), art. 34, art.37 ust.2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami).  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim

       2. O każdym etapie załatwiania wniosku, najemca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami. 

 

Wersja 2

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy   
 2. Załączniki: 
  - odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy 
  - wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 121)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wersja nr:3

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie      

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski   A. Mickiewicza 15 , 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Podanie  - bez opłaty
Zaświadczenie - opłata skarbowa - 17,00  zł 

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (…) w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin (…)   oraz wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w ww. sprawach (art. 2 ust. 1 ustawy o opacie skarbowej) 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

art. 217  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Wersja nr 2