Wymagane dokumenty

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy przysługuje: osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;  jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 664,00 zł.

Nie przysługuje jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego; podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Nie przysługuje również jeżeli osoba wymagająca opieki: została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

1. Wniosek:

2. Załączniki:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1.      Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2.      Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
 • Dokument potwierdzający rezygnację z zatrudnienia;
 • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach osiąganych przez członków rodziny wymagane za rok poprzedzający okres zasiłkowy, w zależności od sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym:
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach (netto) członków rodziny - osoby rozliczające się na zasadach ogólnych;
 • Oświadczenie o przychodach w przypadku osoby podlegającej przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowych;
 • Oświadczenie o dochodach w przypadku osoby rozliczającej się w formie karty podatkowej;
 • Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak - pok. nr 5

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015, poz. 114), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 -j. t..).oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 4