0x01 graphic

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

w trybie zgodnym z Art. 39 PZP

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR

 

 1. Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15,
  74-304 Nowogródek Pomorski

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomostu spacerowego znajdującego się nad jeziorem Karskie Wielkie we wsi Kinice Gmina Nowogródek Pomorski, działka nr. 216/1

Zakres robót obejmuje min:

1. Roboty rozbiórkowe

2. Prostowanie i naprawa pali

3. Montaż elementów konstrukcyjnych

4. Montaż barierki ochronnej

5. Montaż drabinek stalowych

6. Turystyczna tablica informacyjna wraz z montażem

 

Kod CPV:

45241300-1 Molo.

E186-0 Renowacja i rozbudowa

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, będących załącznikami do SIWZ.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3. Termin wykonania zamówienia: 30 marzec 2007.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  • spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów.

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  • prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 3 lata (z uwzględnieniem ewentualnego następstwa prawnego):

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  • posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej zbliżonej do przedmiotu zamówienia:

  • spełnieniem warunku jest załączenie dokumentu od poprzednich zamawiających potwierdzające zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość. Wykonawca musi udokumentować wykonanie jako generalny wykonawca min. 1 zadania o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - min. 1 pracownika branży budowlanej z niezbędnymi uprawnieniami do kierowania robotami, przynależącym do Izby Inżynierów i Techników:

  • wykaz osób kierujących robotami i pełniących nadzór - wg wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ - którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, dla branży drogowej - min. 1 osoba, wraz z kopiami dokumentów.

 

5. Wadium: 1 000 PLN.

 

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.11.2006 do godziny 1200,

pokój nr 10.

 

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.11.2006 o godzinie 1215.

pokój nr 2.

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

 

11. Termin związania ofertą: 30 dni

 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

 

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

 

15. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana
w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (10,00 zł)., dostępna jest również na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Danuta Dzikowska- tel. (095) 747 17 11 fax (95) 747 17 60.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie doc 75.00 KB Piotr Uberman
Wynik postępowania doc 25.00 KB Piotr Uberman
Udzielenie zamówienia jpg 563.11 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 15:45 Piotr Uberman