OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR

 

1. Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Roboty elewacyjne wraz z ociepleniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karsku

 

3. Termin wykonania zamówienia:

do 15 maja 2007 r.

 

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

a) spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

b) wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym - przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - min. 1 pracownika branży budowlanej
z niezbędnymi uprawnieniami do kierowania robotami, należącego do Izby Inżynierów i Techników - przedstawią wykaz osób kierujących robotami i pełniących nadzór, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, dla branży budowlanej - min. 1 osoba, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi ww. wymogi punktu.

 

5. Wadium:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

 

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

8. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej stosując aukcję elektroniczną.

 

9. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

10. Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

 

11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.04.2007 r. godz. 12.00.

 

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.04.2007 r. o godz. 12.15.

 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

 

14. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

15. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie

internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl lub będzie wydawana w siedzibie

Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia

otrzymania wniosku o jej przekazania (15,00 zł).

 

16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Danuta Dzikowska - tel. 95 747 17 11, fax 95 747 17 60

 

Nowogródek Pomorski, 02.04.2007 r.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie doc 32.50 KB Piotr Uberman
Wynik postępowania doc 27.50 KB Piotr Uberman
Udzielenie zamówienia doc 25.50 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 15:33 Piotr Uberman