Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące" – (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) z potwierdzeniem dokonanym przez właściciela lokalu, domu lub osobą dysponującą tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Do wglądu:
    - Dokumenty potwierdzające status cudzoziemca (odpowiednio):
    - paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
    - tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny

Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy                        w Rzeczypospolitej Polskiej,
    - zezwolenie na osiedlenie się,
    - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
    - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
    - decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
    - W przypadku obywatela państwa członkowskiego UE ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
    - Tytuł prawny lokalu ( np. umowa cywilno - prawna , wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).
Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Zameldowanie na pobyt stały:
    - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
    - dla obywateli innych państw – karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem           na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lud decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej , udzieleniu                w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy:
    - dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
    - dla obywateli innych państw – karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie                         na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy                      w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
    - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
    - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obejmuje wyłącznie cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii.
Zameldowanie na pobyt czasowy zgłasza się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu z zachowaniem pozostałych wymogów wskazanych do zameldowania pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Cudzoziemcy innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz – przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt                na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Ewidencja Ludności pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

- Art. 23 i art. 24, art.26 ustawy zdnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz.1475 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego": potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu

2.      Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.

3.      Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie                  na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.                                                                                                                                                                                             

  wersja nr 3