Wymagane dokumenty

I.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości   

2. Załączniki:  

1)    stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
    2)    wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
    3)    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
    3a)    pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
    4)    wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
    5)    protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
    6)    wykaz zmian gruntowych;
    7)    wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
    8)    mapę z projektem podziału.

2)  Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Miejsce złożenia dokumentów

II. Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

III. Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

IV. Do 30 dni

Podstawa prawna

V. dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr  268, poz. 2663 ze zmianami). 

Tryb odwoławczy

Od decyzji  służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy). Odwołanie   wnosi się w terminie 14  dni od dnia,  w którym decyzja stała się ostateczna

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia wUrzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim 

 

Wersja 2