nr zarządzenia w sprawie data uwagi
98/2019 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski związanych z realizacją zadania pod nazwą "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" 31.12.2019  
97/2019 ustalenia harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski 30.12.2019  
96/2019 wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 28.12.2019  
95/2019 powołania Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30.12.2019  
94/2019 organizowania i przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski  22.12.2019  
93/2019 wprowadzenia w Gminie Nowogródek Pomorski procedury wewnętrznej dot. raportowania schematów podatkowych  20.12.2019  
 92/2019 ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego  20.12.2019  
91/2019 ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 19.12.2019  
90/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 16.12.2019  
89/2019 utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 10.12.2019  
88/2019 sprzedaży działki nr 30/63 w Kinicach 10.12.2019  
87/2019 ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Nowogródek Pomorski 05.12.2019  
86/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 04.12.2019  
85/2019 sprzedaży działki nr 760/10 w Karsku 4.12.2019  
84/2019 udzielenia upoważnień 18.11.2019  
83/2019 udzielenia upoważnień 18.11.2019  
82/2019 wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania, gospodarowania i przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów dokumentów publicznych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 30.10.2019  
81/2019 użyczenia działki nr 832/3 w Parzeńsku 29.10.2019  
80/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 18.10.2019  
79/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 18.10.2019  
782019 udzielenia Zastępcy Wójta pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Nowogródek Pomorski 16.10.2019  
77/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 10.10.2019  
76/2019 sprzedaży działki nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim 10.10.2019  
75/2019 sprzedaży działki nr 378/6 w Giżynie 10.10.2019  
74/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 30.09.2019  
73/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 27.09.2019  
72/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 27.09.2019  
71/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 20.09.2019  
70/2019 udzielania upoważnień do przetwarzania danych 19.09.2019  
69/2019 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 19.09.2019  
68/2019 wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 19.09.2019  
67/2019 postępowania z korespondencją oraz dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 19.09.2019  
66/2019 powołania Administratora Systemu Informatycznego, pełnomocnika Inspektora Danych Osobowych 17.09.2019  
65/2019 powołania komisji ds. sprawdzenia stanu technicznego kaplic cmentarnych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 17.09.2019  
64/2019 wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych" w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 09.09.2019  
63/2019 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 09.09.2019  
62/2019 Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 05.09.2019  
61A/2019 powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Język Niemiecki i Polski jako język obcy." Projekt INT-128 30.08.2019  
61/2019 zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 30.08.2019  
60A/2019 wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Język Niemiecki i Polski jako język obcy." Projekt INT-128 30.08.2019  
60/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 30.08.2019  
59/2019 skrócenia czasu pracy na okres upałów 28.08.2019  
58/2019 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 20.08.2019  
57/2019 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 13.08.2019  
56/2019 powołania pełnomocnika do spraw wyborów Gminy Nowogródek Pomorski 13.08.2019  
55/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 13.08.2019  
54/2019 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 12.08.2019  
53/2019 opracowania materiałów planistycznych na 2020 r. 12.08.2019  
52/2019 otwartego konkursu ofert na rok 2019 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 12.08.2019  
51/2019 zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim na 2019 rok 06.08.2019  
50/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 31.07.2019  
49/2019 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 30.07.2019  
48/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 22.07.2019  
47/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 22.07.2019  
46/2019 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 11.07.2019  
45/2019 przeprowadzenia inwentaryzacji kasowej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowogródku Pomorskim 08.07.2019  
44/2019 zmiany planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim na 2019 rok 04.07.2019  
43/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 28.06.2019  
42/2019 dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP w ramach projektu ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom 25.06.2019  
41/2019 określania sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Nowogródek Pomorski 25.06.2019  
40/2019 powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw 24.06.2019  
39/2019 uchylenia zarządzenia nr 38/2018 z dnia 23.11.2018 24.06.2019  
38/2019 zamiany nieruchomości w Karsku 13.06.2019  
37/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2028 11.06.2019  
36/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, do wykonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy 31.05.2019  
35-2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 31.05.2019  
34/2019 upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 31.05.2019  
33/2019 powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 31.05.2019  
32/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 30.05.2019  
31/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydania w tych sprawach decyzji 30.05.2019  
30/2019 wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowowczego 29.05.2019  
29/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 29.05.2019  
28/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach o zasiłku dla opiekunów 29.05.2019  
27/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów 29.05.2019  
26/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 29.05.2019  
25/2019 zamiany nieruchomości w Parzeńsku 23.05.2019  
24/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 30.04.2019  
23/2019 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 05.04.2019  
22/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 29.03.2019  
21/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 22.03.2019  
20/2019 organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Nowogródek Pomorski 07.03.2019  
19/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 01.03.2019  
18/2019 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 28.02.2019  
17/2019 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 22.02.2019  
16/2019 użyczenia działek 345,346 Karsko 22.02.2019  
15/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2028 22.02.2019  
14/2019 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 22.02.2019  
13/2019 użyczenia lokalu świetlicy wiejskiej w Trzcinnej 22.02.2019  
12/2019 zatwierdzenia zatwierdzenia inwentaryzacji składników majątkowych pozostałych środków trwałych  22.02.2019  
11/2019 ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogródek Pomorski 08.02.2019  
10/2019 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok 08.02.2019  
9A/2019 ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat 08.02.2019  
9/2019 odwołania zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 13.02.2019  
8/2019 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert 06.02.2019  
7/2019 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 25.01.2019  
6/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 25.01.2019  
5/2019 upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz określania zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności 24.01.2019  
4/2019 powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 24.01.2019  
3/2019 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 21.01.2019  
1/2019 terminowego uruchamiania syren alarmowych w OSP Gminy Nowogródek Pomorski 17.01.2019  
       

 

 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenia 1-10 7z 10.56 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 11-20 7z 20.09 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 21-30 7z 4.58 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 31-40 7z 6.65 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 41-50 7z 6.98 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 51-60 7z 4.41 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 61-70 7z 12.78 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 71-80 7z 5.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenia 81-90 7z 10.49 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 91 pdf 330.43 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 92 pdf 6.82 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 93 pdf 6.04 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 94 pdf 9.11 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 95 pdf 1.56 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 96 pdf 8.36 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 97 pdf 2.27 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 98 pdf 1.08 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10 pdf 9.79 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 43 pdf 1.19 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 styczeń 2020 10:14 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 15 styczeń 2020 10:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 15 styczeń 2020 14:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 14:31 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 14:36 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 14:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 14:45 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 14:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 styczeń 2020 14:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 styczeń 2020 11:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 10:55 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 16:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 luty 2020 08:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 luty 2022 09:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 wrzesień 2022 14:10 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 wrzesień 2022 14:11 Piotr Uberman