nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2023 określania zasad oszczędzania energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowogródek Pomorski
02.01.2023  
2/2023 sprzedaży działki 88/3 w Trzcinnej oddanej w użytkowanie wieczyste
03.01.2023  
3/2023 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 10.01.2023  
4/2023 otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 24.01.2023  
5/2023 ustalenia Rocznego Planu Działania na 2023 rok 25.01.2023  
6/2023 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski

31.01.2023

 
7/2023 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 03.02.2023  
8/2023 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych realizację w 2023 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 07.02.2023  
9/2023 udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy 09.02.2023  
10/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 rok 10.02.2023   
11/2023 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2023 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 14.02.2023  
12/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 rok 24.02.2023  
13/2023 powołania komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny w trybie z wolnej ręki : Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 07.03.2023  
14/2023 zatwierdzenia inwentaryzacji składników majątkowych pozostałych środków trwałych przeprowadzonej w okresie od 02.12.2022 r. do 20.01.2023 r. 20.03.2023  
15/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 22.03.2023  
16/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 31.03.2023  
17/2023 udzielenia pożyczki dla Klubu Sportowego "Polonia" Giżyn na zadanie pn. "Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski" 12.04.2023  
18/2023 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 18.04.2023  
19/2023 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim
18.04.2023  
20/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 28.04.2023  
21/2023 udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy 28.04.2023  
22/2023 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 11.05.2023  
23/2023 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą
12.05.2023  
24/2023 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim 16.05.2023  
25/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 25.05.2023  
26/2023 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 26.05.2023  
27/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 31.05.2023  
28/2023 powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 31.05.2023  
29/2023 ustalenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim 31.05.2023  
30/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 30.06.2023  
31/2023 użyczenia lokalu w świetlicy wiejskiej w Trzcinnej 13.07.2023  
32/2023 zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim 14.07.2023  
33/2023 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w 2023 r. 20.07.2023  
34/2023 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 790027Z w miejscowości Kinice
20.07.2023  
35/2023 powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania zgodnie z umową o przyznanie grantu na działania termomodernizacyjne w związku z dofinansowaniem projektu "Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w Gminie Nowogródek Pomorski poprzez modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych" 31.07.2023  
36/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 31.07.2023  
37/2023 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 02.08.2023  
38/2023 przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nowogródek Pomorski 07.08.2023  
39/2023 udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy

18.08.2023

 
40/2023 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

23.08.2023

 
41/2023 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim

28.08.2023

 
42/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 31.08.2023  
44/2023 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim 05.09.2023  
45/2023 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim 06.09.2023  
46/2023 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień15 października 06.09.2023  
47/2023 zmiany zarządzenia 47/2023 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w gminie Nowogródek Pomorski 15.09.2023  
48/2023 udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim
18.09.2023  
49/2023 udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku
18.09.2023  
50/2023 powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Nowogródek Pomorski 22.09.2023  
51/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 29.09.2023  
52/2023 sprzedaży działki nr 145/1 w Sumiaku 02.10.2023  
53/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 12.10.2023  
54/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 16.10.2023  
55/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 23.10.2023  
56/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 23.10.2023  
57/2023 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023 rok 31.10.2023  
58/2023 sprzedaży działki nr30/64 w Kinicach
31.10.2023  
59/2023 wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 02.11.2023  
60/2023 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
10.11.2023  
62/2023 kontroli wykonania zadań obronnych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w 2024 roku 15.11.2023  
63/2023 powołania Gminnej komisji urbanistyczno-Architektonicznej 01.12.2023  
64/2023 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego
04.12.2023  
65/2023 powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku realizacji działań w ramach programu Fundusze Europejskie na pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomo0cy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku 12.12.2023  
66/2023 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w 2024 r. 14.12.2023  
67/2023 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski
27.12.2023  
68/2023 sprzedaży działki nr 451/3 w Nowogródku Pomorskim 29.12.2023  
69/2023 sprzedaży działki nr 229 w Giżynie
29.12.2023  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2023 pdf 559.98 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2023 pdf 237.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2023 pdf 8.89 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2023 pdf 305.63 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2023 pdf 1.64 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2023 pdf 2.11 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2023 pdf 379.73 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2023 pdf 305.53 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2023 pdf 186.14 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2023 pdf 330.60 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2023 pdf 1.00 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2023 pdf 711.12 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2023 pdf 294.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2023 pdf 2.16 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2023 pdf 324.02 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2023 pdf 1.84 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2023 pdf 1.88 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2023 pdf 207.16 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2023 pdf 385.06 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2023 pdf 719.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2023 pdf 570.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2023 pdf 552.97 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2023 pdf 1.67 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2023 pdf 1.89 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2023 pdf 328.42 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2023 pdf 273.98 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2023 pdf 1.48 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 28/2023 pdf 198.79 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2023 pdf 3.91 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2023 pdf 2.12 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 31/2023 pdf 229.56 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2023 pdf 235.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2023 pdf 724.28 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2023 pdf 296.86 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 36/2023 pdf 1.47 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 37/2023 pdf 239.87 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2023 pdf 1.27 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2023 pdf 2.59 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2023 pdf 196.59 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2023 pdf 192.16 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 46/2023 pdf 379.33 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 47/2023 pdf 308.74 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 50/2023 pdf 344.04 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 51/2023 pdf 3.23 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 52/2023 pdf 218.64 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 53/2023 pdf 1.54 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 54/2023 pdf 362.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 58/2023 pdf 217.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 59/2023 pdf 335.63 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2023 pdf 1.46 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2023 pdf 208.03 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2023 pdf 261.32 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2023 pdf 188.53 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 48/2023 pdf 216.55 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 49/2023 pdf 202.89 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 55/2023 pdf 1.54 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 56/2023 pdf 148.62 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 57/2023 pdf 3.37 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 60/2023 pdf 735.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 62/2023 pdf 1.31 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 63/2023 pdf 259.19 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 64/2023 pdf 711.78 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 65/2023 pdf 282.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 66/2023 pdf 228.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 67/2023 pdf 242.68 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 68/2023 pdf 223.56 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 69/2023 pdf 215.12 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 luty 2023 09:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 luty 2023 09:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 luty 2023 09:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 21 marzec 2023 11:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 31 maj 2023 11:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 11:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 09:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 09:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 09:25 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 09:25 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 czerwiec 2023 09:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 czerwiec 2023 09:27 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 11:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 lipiec 2023 11:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 sierpień 2023 12:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2023 12:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 listopad 2023 14:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 listopad 2023 14:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 04 styczeń 2024 12:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2024 14:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 styczeń 2024 14:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 styczeń 2024 14:40 Piotr Uberman