nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2022 otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski
31.01.2022  
2/2022 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 rok
01.02.2022  
3/2022 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie z wolnej ręki:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w m. Kinice, obr. Kinice gm. Nowogródek Pomorski, budowa wodociągu na odcinku Karsko-Kinice oraz budowa wodociągu na odcinku Golin Rataje
04.02.2022  
4/2022 udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy 11.02.2022  
5/2022 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 14.02.2022  
6/2022 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2022 klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 24.02.2022  
7/2022 powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski do roku 2030 28.02.2022  
8/2022 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 28.02.2022  
9/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski projektu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2022-2026”

01.03.2022  
10/2022

powołania zespołu ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy przybywającym na teren Gminy Nowogródek Pomorski

01.03.2022  
11/2022

udzielenia upoważnień dla Kierownika Usług Lokalnych

04.03.2022  
12/2022  upoważnień dla Kierownika Biura Rozwoju Gminy 04.03.2022  
13/2022 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji
18.03.2022  
14/2022 powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

29.03.2022

 
15/2022

udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Nowogródek Pomorski

29.03.2022  
16/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r. 31.03.2022  
17/2022 powołania komisji przetargowej do dokonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie mienia komunalnego Gminy Nowogródek Pomorski
01.04.2022  
 18/2022

 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowę drogi od ul. Polnej w m. Karsko przez m. Ławin do m. Parzeńsko nr działki 945 obr. Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, wraz z budową wodociągu z m. Karsko do m. Parzeńsko i Ławin oraz Przebudowa ul. Pionierów w m. Karsko wraz z budową oświetlenia.

01.04.2022 
 
19/2022 powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w mieniu komunalnym oraz gospodarstwach domowych spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi
15.04.2022   
20/2022 dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Giżynie 25.04.2022   
21/2022 dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Karsku 25.04.2022   
22/2022 dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości w Parzeńsku
25.04.2022   
23/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r. 29.04.2022  
24/2022 sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nowogródku Pomorskim w drodze rokowań 05.05.2022  
25/2022 sprzedaży lokalu użytkowego nr 3położonego w Świątkach w budynku nr 5 05.05.2022  
26/2022 realizacji usługi indywidualnego transportu door-to-door 05.05.2022  
27/2022 wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Nowogródek Pomorski 26.05.2022  
28/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r. 31.05.2022  
29/2022  powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w miejscowości Karsko, na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Nowogródek Pomorski 15.06.2022  
30/2022  powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Granty PPGR 20.06.2022  
31/2022 sprzedaży działki 742/3 w Karsku 28.06.2022  
32/2022  sprzedaży działki 742/4 w Karsku 28.06.2022  
33/2022 sprzedaży działki 742/5 w Karsku  28.06.2022  
34/2022 sprzedaży działki 336/2 w Nowogródku Pomorskim 28.06.2022  
35/2022 sprzedaży działki 463/1 w Giżynie  28.06.2022  
36/2022 sprzedaży działki 463/2 w Giżynie    28.06.2022  
37/2022 sprzedaży działki 463/3 w Giżynie    28.06.2022  
38/2022 sprzedaży działki 463/4 w Giżynie    28.06.2022  
39/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r.  30.06.2022  
40/2022 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 01.07.2022  
41/2022  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 01.07.2022  
42/2022 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12.07.2022  
43/2022  zmiany zarządzenia 44/2013 r. Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem autobusu oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski 12.07.2022   
44/2022 procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym" -"Granty PPGR" w gminie Nowogródek Pomorski 29.07.2022   
45/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r.  29.07.2022   
46/2022 upoważnienia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku 01.08.2022   
47/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do przeprowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy 01.08.2022   
48/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do przeprowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów 01.08.2022  
49/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 01.08.2022  
50/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów 01.08.2022  
51/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia "Za życiem" 01.08.2022  
52/2022  upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych 01.08.2022  
53/2022  upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 01.08.2022  
54/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 01.08.2022  
55/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 01.08.2022  
56/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy 01.08.2022  
57/2022 skrócenia czasu pracy na okres upałów 02.08.2022  
58/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 02.08.2022  
59/2022 skrócenia czasu pracy na okres upałów 10.08.2022  
60/2022 udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Nowogródek Pomorski 11.08.2022  
61/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
17.08.2022  
62/2022 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim 26.08.2022  
63/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r.  29.08.2022  
64/2022 określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Nowogródek Pomorski tabletów do użytku służbowego 30.08.2022  
65/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r.  15.09.2022  
66/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 20.09.2022  
67/2022 udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 22.09.2022  
68/2022 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r. 30.09.2022  
69/2022 powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 5.10.2022  
70/2022 wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem 6.10.2022  
71/2022 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 21.10.2022  
72/2022 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Trzcinna 26.10.2022  
74/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń potwierdzającego wpłacania na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatku węglowego w celu zakupu preferencyjnego paliwa stałego 07.11.2022  
75/2022 zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 16.11.2022  
76/2022 upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia postępowań dotyczących wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych 16.11.2022  
77/2022  powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
21.11.2022  
78/2022 upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań dotyczących wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 23.11.2022  
79/2022 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski na dzień 30.12.2022 24.11.2022  
82/2022 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 07.12.2022  
83/2022 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski
08.12.2022  
84/2022 sprzedaży działki nr 874 w Parzeńsku 20.12.2022  
87/2022 przyjęcia "Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023/2025" 30.12.2022  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2022 pdf 302.55 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2022 pdf 9.42 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2022 pdf 756.47 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2022 pdf 194.16 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2022 pdf 1.02 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2022 pdf 337.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2022 pdf 873.81 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2022 pdf 8.76 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2022 pdf 1.73 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2022 pdf 281.58 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2022 pdf 246.48 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2022 pdf 219.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2022 pdf 227.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2022 pdf 273.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2022 pdf 219.32 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2022 pdf 2.40 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2022 pdf 267.57 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2022 pdf 795.27 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2022 pdf 675.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2022 pdf 215.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2022 pdf 231.16 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2022 pdf 206.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2022 pdf 231.64 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2022 pdf 229.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2022 pdf 196.05 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2022 pdf 3.79 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 28/2022 pdf 1.54 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2022 pdf 827.64 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2022 pdf 738.11 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 31/2022 pdf 218.09 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2022 pdf 217.60 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2022 pdf 215.25 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2022 pdf 226.86 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2022 pdf 218.42 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 36/2022 pdf 218.50 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 37/2022 pdf 218.74 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2022 pdf 220.17 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2022 pdf 2.10 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2022 pdf 239.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2022 pdf 372.69 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2022 pdf 236.44 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2022 pdf 305.07 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 47/2022 pdf 244.33 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 48/2022 pdf 229.33 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 49/2022 pdf 289.29 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 50/2022 pdf 231.85 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 51/2022 pdf 244.20 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 52/2022 pdf 241.81 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 53/2022 pdf 229.63 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 54/2022 pdf 250.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 55/2022 pdf 238.86 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 56/2022 pdf 244.68 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 57/2022 pdf 250.87 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2022 pdf 1.38 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2022 pdf 1.12 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2022 pdf 1.79 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 46/2022 pdf 433.34 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 58/2022 pdf 228.60 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 59/2022 pdf 251.11 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 60/2022 pdf 222.70 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 61/2022 pdf 227.99 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 62/2022 pdf 254.02 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 63/2022 pdf 829.59 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 64/2022 pdf 408.83 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 65/2022 pdf 2.52 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 66/2022 pdf 226.23 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 67/2022 pdf 297.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 68/2022 pdf 3.30 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 69/2022 pdf 351.62 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 70/2022 pdf 239.69 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 71/2022 pdf 1.00 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 72/2022 pdf 304.12 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 74/2022 pdf 289.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 75/2022 pdf 223.97 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 76/2022 pdf 203.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 77/2022 pdf 743.45 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 78/2022 pdf 289.06 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 79/2022 pdf 324.34 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 82/2022 pdf 761.17 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 83/2022 pdf 261.73 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 84/2022 pdf 204.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 87/2022 pdf 19.77 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 marzec 2022 08:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 02 marzec 2022 09:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 marzec 2022 11:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 kwiecień 2022 09:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15 kwiecień 2022 11:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 maj 2022 10:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 13 maj 2022 10:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 czerwiec 2022 10:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 13:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 13:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 13:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 sierpień 2022 13:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 sierpień 2022 13:27 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 wrzesień 2022 12:03 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 wrzesień 2022 12:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 wrzesień 2022 09:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 wrzesień 2022 09:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 wrzesień 2022 09:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 październik 2022 11:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 październik 2022 13:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 listopad 2022 10:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 25 listopad 2022 10:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 grudzień 2022 11:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 12:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 styczeń 2023 12:27 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 luty 2023 11:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 07 luty 2023 11:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 luty 2023 11:34 Piotr Uberman