nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2021 utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski
04.01.2021  
2/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 11.01.2021  
3/2021 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 11.01.2021  
4/2021 zmiany składu osobowego Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 12.01.2021  
5/2021 upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 21.01.2021  
6/2021 powołania komisji Konkursowej do Opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 25.01.2021  
7/2021 powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 24.02.2020  
8/2021 otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 28.02.2020  
9/2021 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok 29.01.2021  
10/2021 realizacji wydatków, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto 29.02.2020  
11/2021 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski 29.01.2021  
12/2021 sprzedaży działki nr 449/5 obręb Trzcinna 15.02.2021  
13/2021 sprzedaży działki nr 458/22 obręb Nowogródek Pomorski 15.02.2021  
14/2021 sprzedaży działki nr 661/4 w Karsku 15.02.2021  
15/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 18.02.2021  
16/2021 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2021 dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 25.02.2021  
17/2021 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 26.02.2021  
18/2021 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 15.03.2021  
19/2021

zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

24.03.2021  
20/2021 prowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie gminy Nowogródek Pomorski 26.03.2021  
21/2021 zatwierdzenia inwentaryzacji składników majątkowych środków trwałych, inwestycji i pozostałych środków trwałych 31.03.2021  
22/2021 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r. 31.03.2021  
23/2021 wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 09.04.2021  
24/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim
13.04.2021  
25/2021 wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 16.04.2021  
26/2021 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 16.04.2021  
27/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim 22.04.2021  
28/2021 dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości w Świątkach 23.04.2021  
29/2021 ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski 23.04.2021  
30/2021 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 23.04.2021  
32/2021 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 30.04.2021  
33/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej w m. Kinice, obr. Kinice gm. Nowogródek Pomorski
26.05.2021  
34/2021 sprzedaży działki nr 902/4 w Parzeńsku oddanej w użytkowanie wieczyste 10.06.2021  
35/2021 sprzedaży działki nr 170/1 w Kinicach
10.06.2021  
36/2021 dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Nowogródku Pomorskim 10.06.2021  
37/2021 przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Nowogródek Pomorski 15.06.2021  
38/2021 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r. 30.06.2021  
39/2021 powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
19.07.2021  
40/2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na terenie działki nr 454/11 w Nowogródku Pomorskim 23.07.2021  
41/2021 sprzedaży działki nr 30/7 w Kinicach oddanej w użytkowanie wieczyste 23.07.2021  
42/2021 sprzedaży działki nr 88/2 w Trzcinnej 13.08.2021  
43/2021 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 16.08.2021  
44/2021 otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 18.08.2021  
 45/2021 części obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków  20.08.2021  
46/2021 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 20.08.2021  
46A/2021 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r. 31.08.2021  
47/2021 sprzedaży działki nr 74 w Kinicach 06.09.2021  
48/2021 dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Karsku 06.09.2021  
49/2021 dzierżawy nieruchomości w Nowogródku Pomorskim 06.09.2021  
50/2021 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 06.09.2021  
51/2021 zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 06.09.2021  
52/2021 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2021 (druga połowa ) dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 10.09.2021  
53/2021 powołania i określenia zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 20.09.2021  
54/2021 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021r. 30.09.2021  
55/2021 Wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 07.10.2021  
56/2021 wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 07.10.2021  
57/2021 wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 07.10.2021  
58/2021 wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 07.10.2021  
 59/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  11.10.2021  
60/2021  dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do zamawiającego   19.10.2021  
61/2021 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 29.10.2021  
62/2021 dostawę energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych 4.11.2021  
63/2021 sprzedaży działki nr 30/48 w Kinicach 02.12.2021  
64/2021 sprzedaży działki nr 30/49 w Kinicach 02.12.2021  
65/2021 sprzedaży działki nr 30/50 w Kinicach 02.12.2021  
66/2021 sprzedaży działki nr 220/25 w Kinicach oddanej w użytkowanie wieczyste 02.12.2021  
67/2021 sprzedaży działki nr 77/9 w Świątkach 02.12.2021  
68/2021 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu budżetu Gminy Nowogródek Pomorski w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich 03.12.2021  
69/2021 sprzedaży działki nr 30/48 w Kinicach 03.12.2021  
70/2021 sprzedaży działki nr 296/4 obręb Nowogródek Pomorski 03.12.2021  
71/2021 użyczenia części działek pod pojemniki na odzież używaną 15.12.2021  
72/2021 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 17.12.2021  
73/2021 ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w 2022 roku 20.12.2021  
74/2021 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok 31.12.2021  
75/2021 przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnio-tłoczonej w m. Kinice " współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 31.12.2021  
75/2021 ustalenia upoważnień dla Sekretarza Gminy 31.12.2021  
77/2021 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski 31.12.2021  
78/2021 wysokości opłat za ogrzewanie sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim 31.12.2021  
79/2021 ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 31.12.2021  
80/2021 ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2022 rok 31.12.2021  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2021 pdf 936.07 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2021 pdf 683.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2021 pdf 228.86 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2021 pdf 244.01 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2021 pdf 1.11 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2021 pdf 282.71 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2021 pdf 249.66 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2021 pdf 8.75 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2021 pdf 2.91 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2021 pdf 2.06 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2021 pdf 273.34 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2021 pdf 284.14 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2021 pdf 264.89 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2021 pdf 722.57 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2021 pdf 317.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2021 pdf 224.80 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2021 pdf 1.59 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2021 pdf 440.05 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2021 pdf 530.17 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2021 pdf 535.81 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2021 pdf 435.52 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2021 pdf 533.62 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2021 pdf 233.79 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2021 pdf 685.86 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 28/2021 pdf 207.75 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2021 pdf 481.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2021 pdf 256.37 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2021 pdf 230.50 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2021 pdf 431.80 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2021 pdf 220.49 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2021 pdf 223.14 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 36/2021 pdf 214.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 37/2021 pdf 4.12 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2021 pdf 230.09 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2021 pdf 282.18 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2021 pdf 221.23 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2021 pdf 257.85 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2021 pdf 290.89 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 46/2021 pdf 243.63 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 47/2021 pdf 209.00 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 48/2021 pdf 207.52 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 49/2021 pdf 217.70 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 50/2021 pdf 1.05 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 51/2021 pdf 224.62 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 52/2021 pdf 357.36 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 53/2021 pdf 373.21 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 55/2021 pdf 338.03 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 56/2021 pdf 313.59 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 57/2021 pdf 379.98 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 58/2021 pdf 319.28 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 59/2021 pdf 365.13 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 60/2021 pdf 716.13 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 61/2021 pdf 737.03 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 62/2021 pdf 474.00 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 63/2021 pdf 213.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 64/2021 pdf 212.02 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 65/2021 pdf 212.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 66/2021 pdf 227.64 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 67/2021 pdf 211.79 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 68/2021 pdf 450.15 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 69/2021 pdf 207.64 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 70/2021 pdf 277.54 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 71/2021 pdf 1.13 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 72/2021 pdf 229.34 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 73/2021 pdf 238.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 74/2021 pdf 4.46 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 75/2021 pdf 1.10 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 77/2021 pdf 1.97 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 78/2021 pdf 172.52 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 79/2021 pdf 3.03 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2021 pdf 283.76 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2021 pdf 382.19 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2021 pdf 1.61 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2021 pdf 1.50 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2021 pdf 287.54 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2021 pdf 273.74 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 46A/2021 pdf 1.66 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 54/2021 pdf 3.05 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 76/2021 pdf 227.59 KB Piotr Uberman
arządzenie 80/2021 pdf 981.86 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 luty 2021 09:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 luty 2021 10:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 08:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 08:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 marzec 2021 12:36 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 kwiecień 2021 08:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 kwiecień 2021 11:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 27 kwiecień 2021 10:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 14:35 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 maj 2021 13:33 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 14:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 lipiec 2021 08:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 sierpień 2021 07:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 sierpień 2021 07:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 sierpień 2021 07:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 24 sierpień 2021 08:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 wrzesień 2021 11:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 16:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 październik 2021 14:34 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 listopad 2021 11:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 grudzień 2021 09:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 03 luty 2022 08:55 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 luty 2022 09:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 marzec 2022 09:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 marzec 2022 07:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 czerwiec 2022 14:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 wrzesień 2022 13:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 wrzesień 2022 14:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 15:17 Piotr Uberman