nr zarządzenia w sprawie data uwagi
1/2020 powołania komisji Konkursowej do Opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy 25.01.2020  
2/2020 ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 27.01.2020  
3/2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski 10.02.2020  
4/2020 ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok 10.02.2020  
5/2020 przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 12.02.2020  
6/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 24.02.2020  
7/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 27.02.2020  
8/2020 odwołania Pełniącej Obowiązki Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 28.02.2020  
9/2020 powierzenia obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim 28.02.2020  
10/2020 zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r. 28.02.2020  
11/2020 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rok 2020 (pierwsza połowa) dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 02.03.2020  
12/2020 czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych,Gminy Nowogródek Pomorski 11.03.2020  
13/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 16.03.2020  
14/2020 realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Nowogródek Pomorski w 2020 roku 17.03.2020  
15/2020 opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 18.03.2020  
16/2020 szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 03.04.2020  
17/2020 powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego 14.04.2020  
18/2020 powołania Zespołu ds. przeglądu urządzeń służących rekreacji na terenie gminy Nowogródek Pomorski 28.04.2020  
19/2020 czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
04.05.2020  
20/2020 zmiany składu osobowego Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 06.05.2020  
21/2020

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł referendalnych w związku z odwołaniem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski przed upływem kadencji

06.05.2020  
23/2020

powołania komisji zdawczo-odbiorczej do przyjęcia mienia ruchomego

12.05.2020  
24/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok

12.05.2020  
25/2020

zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski

18.05.2020  
26/2020

czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

22.05.2020

 

27/2020

przyjęcia"Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020-2022"

01.06.2020  
28/2020

użyczenia  części działki nr 569 w Karsku

02.06.2020  
29/2020

zniesienia zakazu użytkowania placów zabaw i siłowni plenerowych oraz udostępniania świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

03.06.2020  
30/2020

określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski

03.06.2020  
31/2020

przywrócenia dostępności jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa

09.06.2020  
32/2020

ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w 2020 r.

10.06.2020  
33/2020

powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

10.06.2020  
34/2020

sprzedaży działki nr 30/59 w Kinicach

10.06.2020  
35/2020

określenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne

18.06.2020  
36/2020

wprowadzenia procedur monitorowania wejść do budynku Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

30.06.2020  
37/2020

sprzedaży działki nr 30/5 w Kinicach oddanej w użytkowanie wieczyste

23.06.2020  
38/2020

dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości w Kinicach

23.06.2020  
39/2020

wprowadzenia procedur monitorowania wejść do budynku Urzędu gminy Nowogródek Pomorski

30.06.2020  
40/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok

30.06.2020  
41/2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020 - 2030

09.07.2020  
42/2020

ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na stanowiska urzędnicze w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

10.07.2020  
43/2020

organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń

20.07.2020  
44/2020

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plażach w Gminie Nowogródek Pomorski" realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Programu - PO RYBY na lata 2014 - 2020.

20.07.2020  
45/2020

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, do prowadzenia rządowego programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

27.07.2020  
46/2020

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim związanych z realizacją zadania pod nazwą "Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022

27.07.2020  
47/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok

27.07.2020   
48/2020

skrócenia czasu pracy na okres upałów

11.08.2020  
49/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika

12.08.2020  
50/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju napędowego do zbiornika wraz z dzierżawą zbiornika dwupłaszczowego

02.09.2020  
51/2020 rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na rok 2020 (druga połowa) dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 02.09.2020  

52/2020

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 22.09.2020  

53/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 r. 30.09.2020  

54/2020

części działki nr 333 w Nowogródku Pomorskim 01.10.2020  

55A/2020

udzielenia upoważnień dla Zastępcy Kierownika Referatu Finansów i Budżetu 01.10.2020  

55B/2020

udzielenia upoważnień dla Kierownika Referatu Organizacyjnego 01.10.2020  

55C/2020

udzielenia upoważnień dla Kierownika Referatu Usług Lokalnych 01.10.2020  

57/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do zamawiającego
12.10.2020  

58/2020

powierzenia wykonywania zadań Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej Panu Carlo Paolicelli - Zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 20.10.2020  

59/2020

funkcjonowania Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski oraz metod i technik realizacji zadań przez Dzienny Dom Pobytu Senior + w Trzcinnej i Placówkę Wsparcia Dziennego w Karsku  w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 23.10.2020  

60/2020

 

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok

30.10.2020   

61/2020

wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 03.11.2020  

62/2020

wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski 03.11.2020  

63/2020

utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski 10.11.2020  

64/2020

sprzedaży działki nr 128 w Giżynie 10.11.2020  

65/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogródek Pomorski
16.11.2020  

66/2020

wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla, których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Gminę Nowogródek Pomorski w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 17.11.2020  

67/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Gminy Nowogródek Pomorski i jej jednostek organizacyjnych
20.11.2020  

68/2020

odwołania zastępcy Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 01.12.2020  

69/2020

wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 01.12.2020  

70/2020

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badania oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kinice na działkach nr 151, 166, 178   02.12.2020  

71/2020

wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski 04.12.2020  

72/2020

sprzedaży działki nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim 14.12.2020  

73/2020

ustalenia koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Nowogródek Pomorski.

17.12.2020   

74/2020

ustalenia regulaminu świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski.  17.12.2020  

75/2020

zarządzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Nowogródek Pomorski. 18.12.2020   

76/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r.  28.12.2020  

77/2020

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r. 31.12.2020   

78/2020

budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020r.  31.12.2020  

79/2020

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim związanych z realizacją projektu pod nazwą „Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 31.12.2020   
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2020 pdf 1.13 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2020 pdf 230.01 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2020 pdf 268.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2020 pdf 8.80 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2020 pdf 2.41 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2020 pdf 712.96 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2020 pdf 723.84 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2020 pdf 249.43 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2020 pdf 262.20 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2020 pdf 1.70 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2020 pdf 323.75 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2020 pdf 399.47 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 13/2020 pdf 711.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2020 pdf 535.91 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2020 pdf 710.44 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 18/2020 pdf 3.03 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2020 pdf 359.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2020 pdf 260.38 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2020 pdf 390.41 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2020 pdf 227.10 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2020 pdf 1.90 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2020 pdf 336.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2020 pdf 328.45 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2020 pdf 3.25 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 29/2020 pdf 405.98 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 30/2020 pdf 1.55 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 31/2020 pdf 625.46 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2020 pdf 296.53 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2020 pdf 317.43 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2020 pdf 228.40 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2020 pdf 273.61 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2020 pdf 361.61 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2020 pdf 2.24 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2020 pdf 3.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2020 pdf 272.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2020 pdf 1.82 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2020 pdf 1.26 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2020 pdf 223.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 48/2020 pdf 276.32 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 49/2020 pdf 412.87 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 50/2020 pdf 410.97 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 51/2020 pdf 319.14 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 52/2020 pdf 7.56 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 55A/2020 pdf 232.51 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 55B/2020 pdf 234.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 55C/2020 pdf 232.85 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 57/2020 pdf 799.76 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 58/2020 pdf 726.78 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 59/2020 pdf 869.19 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 61/2020 pdf 536.43 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 62/2020 pdf 2.33 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 63/2020 pdf 1.75 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 64/2020 pdf 253.27 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 65/2020 pdf 714.93 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 66/2020 pdf 2.30 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 67/2020 pdf 701.82 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 68/2020 pdf 216.48 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 69/2020 pdf 198.90 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 70/2020 pdf 705.65 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 71/2020 pdf 386.13 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 72/2020 pdf 280.09 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 37/2020 pdf 224.20 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2020 pdf 221.35 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2020 pdf 271.24 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 53/2020 pdf 3.87 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 73/2020 pdf 6.48 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 74/2020 pdf 3.38 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 75/2020 pdf 303.07 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 76/2020 pdf 2.21 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 77/2020 pdf 2.32 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 78/2020 pdf 3.02 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 79/2020 pdf 1.27 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 28/2020 pdf 228.13 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 54/2020 docx 13.70 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 46/2020 pdf 1.31 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 47/2020 pdf 2.18 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 60/2020 pdf 1.09 MB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 luty 2020 16:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 luty 2020 16:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 luty 2020 12:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 13 luty 2020 12:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 luty 2020 16:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 09:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 marzec 2020 13:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 10 marzec 2020 14:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 11 marzec 2020 13:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 16:40 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 kwiecień 2020 14:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 kwiecień 2020 14:49 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 kwiecień 2020 14:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 maj 2020 13:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 maj 2020 11:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 maj 2020 09:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 maj 2020 09:41 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 12 maj 2020 14:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 maj 2020 12:33 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 maj 2020 11:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 10:30 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 czerwiec 2020 12:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 czerwiec 2020 10:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 czerwiec 2020 14:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10 czerwiec 2020 14:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:37 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:42 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 lipiec 2020 07:50 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 lipiec 2020 14:34 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 lipiec 2020 12:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2020 15:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 lipiec 2020 15:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 lipiec 2020 08:34 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 sierpień 2020 07:32 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 sierpień 2020 13:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 wrzesień 2020 12:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 29 wrzesień 2020 12:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 14:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 14:59 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 październik 2020 15:04 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 10:00 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 październik 2020 14:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 listopad 2020 15:22 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 listopad 2020 13:21 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 grudzień 2020 15:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 14:11 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 14:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 styczeń 2021 14:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 listopad 2021 10:16 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 grudzień 2021 13:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 wrzesień 2022 14:06 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 wrzesień 2022 14:07 Piotr Uberman