nr zarządzenia

w sprawie

data

uwagi

47/2017

wprowadzania „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych gospodarki materiałowej”, „Instrukcji gospodarki kasowej”, oraz określenia sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony dokumentów

29.12.2017

 

46/2017

polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych Gminy Nowogródek Pomorski

29.12.2017

 

45/2017

planu kont dla budżetu gminy oraz jednostek budżetowych

29.12.2017

 

44/2017

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski.

29.12.2017

 

43/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

29.12.2017

 

42/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

29.12.2017

 

41/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

30.11.2017

 

40/2017

sprzedaży działki nr 356/4 w Ratajach obręb Trzcinna

10.11.2017

 

39/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

31.10.2017

 

38/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

25.10.2017

 

37/2017

wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

25.10.2017

 

36a/2017

powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, ustaleniu jej zadań i trybu pracy

20.10.2017

 

36/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

29.09.2017

 

35/2017

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o dzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego

20.09.2017

 

34/2017

powołania komisji przetargowej do otwarcia i oceny ofert w trybie zapytania o cenę na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 410/2 w Karsku

31.08.2017

 

33/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

31.08.2017

 

32/2017

zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Nowogródek Pomorski i jej jednostkach organizacyjnych

31.08.2017

 

31/2017

scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowogródek i jej jednostkach organizacyjnych

31.08.2017

 

28/2017

przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego kryzysu oraz wojny

10.08.2017

 

27/2017

ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski na czas zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

10.07.2017

 

26/2017

sprzedaży działki nr 684 w Karsku

08.07.2017

 

25/2017

sprzedaży działki nr 229 w Giżynie

08.07.2017

 

24/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

31.07.2017

 

23/2017

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy

31.07.2017

 

22/2017

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego

25.07.2017

 

21/2017

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego

25.07.2017

 

20/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

30.06.2017

 

20A/2017

ustalenia zasad rachunkowości przyjętych do obsługi finansowo-księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

30.06.2017

 

19/2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski

27.06.2017

 

17/2017

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowogródek Pomorski

11.05.2017

 

16/2017

powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego

11.05.2017

 

15/2017

sprzedaży działki nr 30/26 w Kinicach oddanej w użytkowanie wieczyste

11.05.2017

 

14/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

28.04.2017

 

12/2017

zniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Giżynie

10.04.2017

 

11/2017

powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim

04.04.2017

 

10A/2017

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017r.

31.03.2017

 

10/2017

Powołania Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury

31.03.2017

 

9/2017

ustaleniu harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski

06.03.2017

 

8/2017

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim

06.03.2017

 

7/2017

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

01.02.2017

 

6/2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski

01.02.2017

 

5/2017

ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok.

31.01.2017

 

5A/2017

zatwierdzenia inwentaryzacji składników środków trwałych, inwestycji (środków trwałych w budowie) i pozostałych środków trwałych przeprowadzonej w okresie od 19.12.2016 do 15.01.2017 według stanu na 31.12.2016 r.

30.01.2017

 

4/2017

organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach (SWO) na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

30.01.2017

 

3/2017

likwidacji formacji obrony cywilnej oraz uchylenie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC.

27.01.2017

 

2/2017

zmiany Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski

10.01.2017

 

1/2017

ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2017 rok

05.01.2017

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 1/2017 pdf 1.10 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 2/2017 pdf 229.10 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 3/2017 pdf 289.63 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 4/2017 pdf 3.62 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 5/2017 pdf 7.98 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 5A/2017 pdf 346.02 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 6/2017 pdf 1.47 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 7/2017 pdf 1.03 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 8/2017 pdf 1.00 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 9/2017 pdf 2.34 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10/2017 pdf 3.54 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 10A/2017 pdf 1.11 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 11/2017 pdf 332.32 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 12/2017 pdf 315.58 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 14/2017 pdf 748.80 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 15/2017 pdf 322.92 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 16/2017 pdf 706.17 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 17/2017 pdf 227.19 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 19/2017 pdf 1.39 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 20/2017 pdf 1.51 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 20A/2017 pdf 2.83 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 21/2017 pdf 694.49 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 22/2017 pdf 695.30 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 23/2017 pdf 863.05 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 24/2017 pdf 794.72 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 25/2017 pdf 270.17 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 26/2017 pdf 270.81 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 27/2017 pdf 4.38 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 28/2017 pdf 6.15 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 32/2017 pdf 2.33 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 33/2017 pdf 1.10 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 34/2017 pdf 272.94 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 35/2017 pdf 684.05 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 36/2017 pdf 2.34 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 36A/2017 pdf 246.48 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 37/2017 pdf 327.91 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 38/2017 pdf 1.01 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 39/2017 pdf 1.07 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 40/2017 pdf 261.97 KB Piotr Uberman
Zarządzenie 41/2017 pdf 2.09 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 42/2017 pdf 2.09 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 43/2017 pdf 1.18 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 44/2017 pdf 2.30 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 45/2017 pdf 9.90 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 46/2017 pdf 1.24 MB Piotr Uberman
Zarządzenie 47/2017 pdf 7.48 MB Piotr Uberman