UCHWAŁA Nr l/2004

 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek z dnia 25 maja 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek

 

 

 

Na podstawie § 27 pkt. 10 Statutu Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek oraz w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 art. 165 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek uchwala następujące zmiany:

 

Rozdział 3

 

§ 11 pkt 2. obecnie jest: „organ administracji wodnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosta powiatu"

 

Rozdział 5

 

§ 20 pkt l. obecnie jest: „organ administracji wodnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosta powiatu"

 

§ 20 pkt 3. obecnie jest: „organu administracji rolnej lub administracyjnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosty powiatu"

 

§ 21 pkt 2. obecnie jest: „Gminny organ administracji rolnej i właściwy organ administracji wodnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starostę powiatu"

 

§26 pkt l. obecnie jest: „gminnemu organowi administracji rolnej i właściwemu organowi administracji wodnej"

 

otrzymuje brzmienie: „staroście powiatu"

 

§ 26 pkt 2. obecnie jest: „organ administracji wodnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosta powiatu"

 

§ 27 pkt 3. obecnie jest: „uchwały warnego zgromadzenia członków wymienione w ust. l pkt. 10 i 11 wymagają do swojej ważności zatwierdzenia przez organ administracji rolnej, który zatwierdził statut spółce a uchwały wymienione w ust. l pkt.9 - przez gminny organ administracji rolnej" otrzymuje brzmienie: „uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów, z wyjątkiem uchwał określonych w pkt. 10 i 11, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej

 

połowy liczby delegatów"

 

§ 30 pkt 3. obecnie jest: „gminny organ administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosta powiatu"

 

obecnie jest: „gminny organ administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starostę powiatu"

 

§ 31 pkt l. obecnie jest: „organ administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosta powiatu"

 

§ 31 pkt 2. obecnie jest: „gminny organ administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosta powiatu"

 

§ 35 pkt 2. obecnie jest: „organów administracji rolnej i administracji wodnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosty powiatu"

 

§ 36 pkt 2. obecnie jest: „gminną radą narodową i Naczelnikiem Gminy"

 

otrzymuje brzmienie: „Urzędem Gminy w Nowogródku i Wójtem Gminy Nowogródek”.

 

§ 38 pkt 2. obecnie jest: „organu administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosty powiatu"

 

§ 38 pkt 4. obecnie jest: „gminny organ administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie : „starostę powiatu"

 

obecnie jest: „Milicji Obywatelskiej"

 

otrzymuje brzmienie : „Policji"

 

Rozdział 6

 

§ 41. obecnie jest: „organów administracji rolnej"

 

otrzymuje brzmienie: „starosty powiatu"

 

 

 

Nowogródek Pom. dn. 25.05.2004 r.

 

 

 

Karpowicz Ryszard

 

Przewodniczący

 

 

 

Grzesiak Janina

 

Protokolant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 2/2004

 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania planu pracy i budżetu

 

za rok 2003.

 

 

 

Działając na podstawie statutu Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku § 27 pkt 5 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku obradując w dniu 25.05.2004r

 

zatwierdza

 

 

 

roczne sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu za rok 2003 Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 

 

Nowogródek Pom. dn. 25.05.2004 r.

 

 

 

Karpowicz Ryszard

 

Przewodniczący

 

 

 

Grzesiak Janina

 

Protokolant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 3/2004

 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek w sprawie planu pracy i budżetu na rok 2004

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku § 27 pkt l Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku obradując w dniu 25.05.2004 roku

 

 

 

zatwierdza

 

 

 

budżet na wykonanie robót konserwacyjnych w Gminnej Spółce Wodnej w Nowogródku na rok 2004 w wysokości 16.000 zł słownie zł szesnaście tysięcy w tym:

 

 

 

1. Składki członkowskie:

 

- odpłatność l ha obszaru konkurencyjnego przy zamuleniu do 30 cm - 40,00 zł/ l ha tj. 16.000 tyś. zł.

 

- odpłatność l ha obszaru konkurencyjnego przy zamuleniu powyżej 30 cm- --------- / l ha tj. ------- tyś. zł.

 

 

 

2. Udział Urzędu Gminy ----------------

 

 

 

3. Konserwacje będą wykonywane w miejscowościach: 10 km na terenie GSW Nowogródek tj. 400 ha obszaru konkurencyjnego.

 

 

 

4. Składki członkowskie na rzecz RZSW w Myśliborzu 1, 5% od planowanych dochodów.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku.

 

 

 

 

Nowogródek Pom. dn. 25.05.2004 r.

 

 

 

Karpowicz Ryszard

 

Przewodniczący

 

 

 

Grzesiak Janina

 

Protokolant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 4/2004

 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Nowogródek w sprawie wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie statutu Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku § 27 pkt 4 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Nowogródku obradując w dniu 25.05.2004r.

 

 

 

zatwierdza

 

 

 

Zarząd GSW w Nowogródku zgodnie z przeprowadzonymi wyborami jak niżej:

 

1. Przewodniczący Zarządu - Falkowski Tadeusz

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Gadecki Marek

 

3. Sekretarz Zarządu - Sobczak Andrzej

 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ostaszewska Mariola

 

5. Członek Komisji Rewizyjnej - Glibowska Janina

 

6. Członek Komisji Rewizyjnej - Jaśkowiec Piotr

 

 

 

Nowogródek Pom. dn. 25.05.2004 r.

 

 

 

Karpowicz Ryszard

 

Przewodniczący

Grzesiak Janina

 

Protokolant

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 17:25 Piotr Uberman