O G Ł O S Z E N I E

BRG.6845.2.2019.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) oraz § 5 ust. 2 lit. e Zarządzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Nr 9/2019 z dnia 8.02.2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat, podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Karsko

Określenie nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

942

Powierzchnia działki

0,14 ha

Przeznaczenie działki

i zagospodarowanie terenu

KDD-tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

(zakaz zabudowy poza elementami drogi)

 

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041535/5

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

brak

Okres dzierżawy

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wysokość czynszu

56 zł rocznie

 

Działka nr 942 w Karsku przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz rolnika, który jest właścicielem gruntów rolnych przylegających do dz. nr 942 z dwóch stron na całej jej długości.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 05.03.2019 r. do dnia 26.03.2019 r.

 

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 

Krzysztof Mrzygłód

 


 

 

 

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:53 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:55 Piotr Uberman