O G Ł O S Z E N I E

BRG.6845.8.2019.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Określenie nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

206/2

Powierzchnia działki

0,22 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, S-RV

teren niezagospodarowany

Księga wieczysta

nr SZ1M/00040883/2

Uzbrojenie

droga utwardzona

Okres dzierżawy

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

88 zł rocznie

Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na dzierżawę. Oferty dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 18.11.2019 r. Oferta powinna zawierać, co najmniej:

a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości;

b) imię i nazwisko oraz adres oferenta (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy;

c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów);

d) datę i podpis oferenta.

Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: „Oferta dzierżawy - działka nr …… w …… „ (należy wpisać nr działki i miejsce położenia). Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, pokój nr 1.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 15 października 2019 r. do dnia 5 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Krzysztof Mrzygłód

 

 

 

 

Ul. A. Mickiewicza 15,

74-304 Nowogródek Pomorski

tel./fax 95 747 1760 - tel. 957471711, 957471781, 957471891

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /3w148ejqvs/SkrytkaESP

www.nowogrodekpomorski.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:46 Piotr Uberman