O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.12.2021.AW

Na podstawie art. art. 38  ust.  1 i 2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze  zmianami) i  § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zmianami)   Wójt   Gminy Nowogródek  Pomorski  ogłasza:  I   przetarg  ustny  nieograniczony  na  dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Parzeńsko obręb Karsko

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana

Nr działki

892

Powierzchnia

0,73 ha

Księga wieczysta

KW  Nr  SZ1M/00041526/9  

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp Gminy Nowogródek Pomorski –  obszary uzupełnień zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej, projektowana oczyszczalnia ścieków

Sposób zagospodarowania

grunt sklasyfikowany jako RV, RVI i PsV,

teren  użytkowany rolniczo

Uzbrojenie

droga  gruntowa

Obciążenia

brak

Okres dzierżawy

5 lat,

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego

 370 zł  rocznie

Wadium

 50 zł

Terminy wnoszenia opłat

do 31 marca

Działka nr 892 w Parzeńsku obręb Karsko przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do  lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  11.07.2022 r. do kasy tut. Urzędu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie przewidzianym dla płatności zobowiązań pieniężnych. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

 Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 30.05.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Parzeńsku.
  3. Na stronach internetowych:www.bip.nowogrodekpomorski.pl  i www.nowogrodekpomorski.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 maj 2022 09:13 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 maj 2022 09:43 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 maj 2022 09:43 Piotr Uberman