O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.1.2022.AW

 Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze  zmianami) oraz Zarządzenia  Nr  9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek  Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych  nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski podaje do   publicznej   wiadomości   w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Karsko

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana,

 grunt sklasyfikowany jako RIVb, RV, S-RV

Nr działki                                 

685

Powierzchnia działki               

 0,14 ha

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy

0,05 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu

brak planu, w studium ukzp – obszary przeznaczone na cele usług publicznych i rozwoju infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy, trasy rowerowe,

teren użytkowany rolniczo

Księga wieczysta                       

 Nr  SZ1M/00041526/9

Obciążenia

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa

Okres dzierżawy                       

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

50 zł rocznie

Działka nr 685 w części o powierzchni 0,05 ha położona w Karsku przeznaczona jest do dzierżawy na okres do 3 lat.

Osoby zainteresowane dzierżawą  nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na  dzierżawę. Oferty  dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15  do dnia 30.05.2022 r.  Oferta powinna zawierać, co najmniej: a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości; b)    imię i nazwisko oraz adres oferenta  (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy; c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów); d)datę i podpis oferenta. Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: Oferta dzierżawy – działka nr 685 w Karsku. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r.  o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, pokój nr 8.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl. od dnia 4.05.2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 kwiecień 2022 13:51 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 kwiecień 2022 13:52 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 kwiecień 2022 13:52 Piotr Uberman