O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.12.2021.AW

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze  zmianami) oraz Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23  kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski, podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Parzeńsko, obręb Karsko

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana, grunt sklasyfikowany jako RV, RVI, Ps.

Nr działki                                 

892

Powierzchnia działki                

0,73 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

brak planu, w studium ukzp – obszary uzupełnień zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej, projektowana oczyszczalnia ścieków.

Księga wieczysta                        

KW Nr  SZ1M/00041526/9

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy                       

do 5 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

370 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat                

do 31 marca

 

Działka nr 892 w Parzeńsku obręb Karsko przeznaczona została do dzierżawy na okres do 5 lat  w drodze przetargu.
Termin, miejsce i warunki przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i  na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Parzeńsku oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.plod dnia 4 maja 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 kwiecień 2022 13:45 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 kwiecień 2022 13:45 Piotr Uberman