O G Ł O S Z E N I E
BRG.6850.1.2021.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś Nowogródek Pomorski

Obręb i wieś Karsko

Obręb i wieś Giżyn

Obręb i wieś Trzcinna

Określenie nieruchomości

Działka niezabudowana

Działka zabudowana

Działka niezabudowana

Działka zabudowana

Działka zabudowana

Nr działki

164/3

204/8

571

283

85

Powierzchnia działki

0,27

0,0039

0,11

0,04

0,3766

Część przeznaczona do użyczenia

2 m2

1 m2

2 m2

1 m2

1 m2

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

Brak planu, w studium – istniejące drogi publiczne

Brak planu, w studium – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakt. wielofunkcyjnym

Brak planu, w studium – zadrzewienia, zakrzaczenia (rondo, droga)

Brak planu, w studium – sala wiejska

Brak planu, w studium – sala wiejska

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00041138/2

KW Nr SZ1M/00027744/9

KW Nr SZ1M/00041531/7

KW Nr SZ1M/00033053/3

KW Nr SZ1M/00035027/6

Uzbrojenie

droga asfaltowa

droga asfaltowa

droga asfaltowa

droga asfaltowa

Okres użyczenia

na czas nieoznaczony

Oddanie w użyczenie powyższych nieruchomości następuje na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Okręgowego w Szczecinie.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża biorącego w użyczenie.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim, Karsku, Giżynie i Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 grudzień 2021 15:17 Piotr Uberman