OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

w trybie zgodnym z Art. 39 PZP

 

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR

 

 
 1.  

  Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski

 

ul. A. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 7.30 - 16.00

 

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

 

Piątek 7.30 - 15.00

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Giżynie” w tym.

 

- 80 szt. krzeseł,

- 20 szt. stołów,

- 3 szt. gablot ściennych,

- 1 szt. luster,

- 1 szt. szafa,

- 15 szt. ławek korytarzowych,

- 4 szt. wieszaków na ubrania,

- 3 szt. uchwytów na papier toaletowy,

- 6 szt. koszy na śmieci,

- 3 szt. luster.

Kod CPV:

 

25243320 - Kosze na śmieci z tworzyw sztucznych,

 

26121300 - Lustra ścienne,

 

28510000 - Wyroby metalowe do łazienek i kuchni,

 

36100000 - Meble.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: 31 maj 2006.

 1.  

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  •  

   spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Potwierdzenie spełnienia warunku.

 

- Oświadczenie.

  •  

   są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

 

Udokumentowanie spełnienia warunku.

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium: 350 PLN.

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.03.2006 do godziny 1000, pokój nr 10.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2006 o godzinie 1005, pokój nr 2.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana
w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (cena 10,00 zł).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Mickiewicz - tel. (095) 747 17 11 fax (95) 747 17 60.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Giżyn Świetlica dostawy doc 71.00 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 grudzień 2019 09:56 Piotr Uberman