OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

w trybie zgodnym z Art. 39 PZP

 

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR

 

 1.  

  Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15,
  74-304 Nowogródek Pomorski

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 7.30 - 16.00

 

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

 

Piątek 7.30 - 15.00

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Adaptacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w Giżynie.

 

Budynek świetlicy wiejskiej w Giżynie jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, którego przebudowa obejmie następujące elementy:

 •  

  roboty na elewacji budynku,

 •  

  wstawienie na istniejących rurach spustowych fi. 110 mm czyszczaków z częściową rozbiórką rur,

 •  

  dojścia do budynku, opaski przy budynku, murek oporowy przy wejściu głównym,

 •  

  okładziny ścian z glazury w ubikacji dla niepełnosprawnych, posadzki podłóg z terakoty w magazynach przy scenie, ubikacji dla niepełnosprawnych, pomieszczeniu technicznym na poddaszu, klatce schodowej i pomieszczeniu pod schodami,

 •  

  malowanie wewnętrzne z robotami towarzyszącymi,

 •  

  wymiana drzwi w sanitariatach z 80 na 90m,

 •  

  likwidacja dwóch okien,

 •  

  wykonanie konstrukcji schodów z balustradą,

 •  

  wyprowadzenie ściany ogniowej ponad dach,

 •  

  zastawy zabezpieczające przed zsuwaniem się śniegu z połaci dachu, montaż nowoprojektowanych okien połaciowych nad pomieszczeniem świetlicy, demontaż 3 okien połaciowych w dachu nad pomieszczeniem technicznym,

 •  

  sieć hydrantowa wodna,

 •  

  montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych,

 •  

  remont i modernizacja instalacji elektrycznych w świetlicy.

 

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji technicznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego, oraz w przedmiarze robót, będącym załącznikiem do SIWZ.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3. Termin wykonania zamówienia: 28 kwiecień 2006.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  •  

   spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów.

  •  

   są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym:

  •  

   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  •  

   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  •  

   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

  •  

   polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  •  

   prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 3 lata (z uwzględnieniem ewentualnego następstwa prawnego):

  •  

   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  •  

   posiadają doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych zbliżonych do przedmiotu zamówienia:

  •  

   spełnieniem warunku jest załączenie dokumentu od poprzednich zamawiających potwierdzające zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość. Wykonawca musi udokumentować wykonanie jako generalny wykonawca min. 3 zadań o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

  •  

   posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - min. 1 pracownika branży budowlanej z niezbędnymi uprawnieniami do kierowania robotami, przynależącym do Izby Inżynierów i Techników:

  •  

   wykaz osób kierujących robotami i pełniących nadzór - wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ - którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, dla branży drogowej - min. 1 osoba, wraz z kopiami dokumentów.

 

5. Wadium: 1 000 PLN.

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.02.2006 do godziny 1000, pokój nr 10.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.02.2006 o godzinie 1005. pokój nr 2

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

11. Termin związania ofertą: 30 dni

12. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana
w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (10,00 zł).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Mickiewicz- tel. (095) 747 17 11 fax (95) 747 17 60.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 09:53 Piotr Uberman