Nowogródek Pomorski, 20.10.2005.
 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa paliw płynnych dla pojazdów administrowanych przez Gminę Nowogródek Pomorski.

 

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

 

ul. Mickiewicza 15

 

Kod 74-304 Nowogródek Pomorski

 

www.nowogrodekpomorski.pl

 

Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30 - 16.00

 

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

 

. Piątek 7.30 - 15.00.

 

Osoba do kontaktu: Ryszard Skowron 095 747 17 60

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3) Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego. Możliwe jest także pobranie SIWZ za zaliczeniem pocztowym obejmującym koszty przesyłki.

 

4) Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego o parametrach określonych w odpowiednich normach lub specyfikacjach technicznych. Dostawa będzie polegała na sukcesywnym tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

 

Przetarg obejmuje dostawy paliw w następujących ilościach i asortymencie:

 

- do 22 750 litrów oleju napędowego,

 

- do 1 170 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95.

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

KOD CPV:

 

23121100-2 -Olej napędowy

 

23111200-0 -Benzyna bezołowiowa.

 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia:12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

 

7) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 pozn. zm.) oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty:

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

 

upływem terminu składania ofert,

 

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo.

 

8) Wykonawcy nie wnoszą wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

 

Waga

 

Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia

 

100

 

Jedynym kryterium oceny jest łączna cena brutto przedmiotu zamówienia (po uwzględnieniu upustu).

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

 

w siedzibie zamawiającego pokój nr 10 do dnia 07.11.2005 do godz. 10:00.

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 dnia 07.11.2005 o godz. 10.05.

 

12) Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

____________________________________

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 09:50 Piotr Uberman