Nowogródek Pomorski, 15.09.2005

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karsku Etap II (część stropodachu ).

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Nowogródek Pomorski

 

Ulica Mickiewicza 15

 

Kod 74 - 304 Nowogródek Pomorski

 

Tel. 095 747 17 60/ 11 fax. 095 747 17 60

 

Osoba do kontaktu Danuta Dzikowska 095 747 17 11 pokój nr 8

 

www.nowogrodekpomorski.pl

 

Godziny urzędowania: Poniedziałek 7.30 - 16.00

 

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

 

. Piątek 7.30 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3) Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (15,00 zł).

4) Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja 2 połaci stropodachu o łącznej powierzchni 376,92 m2. Prace będą polegać na rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego z papy, przygotowaniu podłoża z przy użyciu papy termozgrzewalnej, wykonaniu izolacji z wełny mineralnej o grubości 100 mm, przykrycia dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonaniu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych.

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:26.11.2005.

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1,2 Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi w oparciu o załączone do oferty oświadczenie i niżej wymienione dokumenty :

  •  

    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  •  

    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  •  

    polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 80. 000 PLN.

8) Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 1000 PLN.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

85

Gwarancja

15

 

 

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego do dnia 30.09.2005 do godz. 10:00 Pokój nr 10.

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego 30.09.2005 10.05 Pokój nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 09:48 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 09:49 Piotr Uberman