Nowogródek Pomorski, dnia 16.08.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Nowogródek Pomorski
A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski
NIP: 5971644837
REGON: 210966958

 

Zapytanie ofertowe nr BRG.271.10.2021.AF

W związku z realizacją projektu pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy/ Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache” w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszam do składania ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych nauki języka niemieckiego w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku oraz w Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim.

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane w ramach w/w programu.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
KODY CPV:
80500000-9 – usługi szkoleniowe

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia odbywać się będą w dni nauki szkolnej, w godzinach funkcjonowania placówki zgodnie z harmonogramem ustalonym z Dyrektorem Szkoły. Do zadań trenera będzie również uczestniczenie w pracach Zespołu Autorskiego, przy tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz udział w spotkaniach dzieci z innych gmin partnerskich.
 2. Zajęcia odbywać się będą w:
  Zespole Placówek Oświatowych w Karsku (Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole)
  Gorzowska 9
  74-305 Karsko
  w wymiarze około 13 godzin tygodniowo
  Oraz
  Szkole Podstawowej w Nowogródku Pomorskim
  Szkolna 4
  74-304 Nowogródku Pomorskim
  W wymiarze około 10 godzin tygodniowo

III. Opis przygotowania oferty:

Sposób przygotowania oferty: 

a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne szkoły;
b) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
c) oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelna techniką;
d) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
e) oferta musi zawierać następujące elementy:
⎯ pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
⎯ cenę netto, cenę brutto oraz wysokość podatku VAT.
⎯ termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
⎯ zakres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi z języka niemieckiego.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty.

 1. Ofertę zawierającą wypełnione i podpisane załączniki zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, przesłać pocztą lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka niemieckiego
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2021 r. do godz. 10:00.

V. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktów.

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:\
  Cena - 100%. Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z oferowaną realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie z określeniem stawki podatku VAT. Cena może być tylko jedna i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Rozliczenia między Dostawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.

VI. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie. Zawiadomienie zostanie przesłane drogą mailową. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Termin realizacji umowy:
Termin realizacji umowy według umowy o dofinansowanie –do grudnia 2021 r.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zadania. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy.

Osoby do kontaktu
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego uprawniona jest osoba odpowiedzialna za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Anna Filipiak tel. 95 747 17 11
W siedzibie Zamawiającego w godzinach :
Poniedziałek: 7:30-16:00
Wtorek-Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30-15:00

lub

Pan Adam Błażejewski – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku
tel. 95 747 80 70

Pani Małgorzata Jaśkowiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim
Tel. 95 747 17 86

Załączniki:

Formularz oferty wraz z klauzurą RODO – załącznik nr 1
Oświadczenie trenera – załącznik nr 2

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz oferty wraz z klauzurą RODO – załącznik nr 1 doc 72.00 KB Piotr Uberman
Oświadczenie trenera – załącznik nr 2 doc 55.50 KB Piotr Uberman
Zaproszenie do składania ofert pdf 2.26 MB Piotr Uberman
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY pdf 260.68 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 sierpień 2021 12:07 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 sierpień 2021 12:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 sierpień 2021 12:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 sierpień 2021 12:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 sierpień 2021 12:10 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 wrzesień 2021 11:52 Piotr Uberman