Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r..pdf 2021-02-23 12:02:26
Ogłoszenie - Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2021-02-01 15:31:52
Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2021-01-29 13:29:42
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-01-25 15:17:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2021-01-14 14:50:18
Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-10-29 13:17:54
Otwarty konkurs ofert 2020 (II półrocza) dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań ze środków budżetu gminy z zakresu wspierania rozwoju sportu 2020-08-17 11:49:27
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ratownictwa i ochrony ludności 2020-08-12 12:49:57
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - wszczęcie postępowania 2020-07-30 14:20:51
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:"usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski". 2020-07-07 11:06:21