Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. 2023-08-25 12:00:06
Raport o stanie gminy Nowogródek Pomorski za rok 2022 2023-06-07 13:34:28
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 2023-06-06 09:05:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski” 2023-05-12 13:36:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogródek Pomorski za 2022 r 2023-05-09 12:29:29
Informacja z otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski” 2023-04-28 14:43:56
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie polegające na „usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski ” 2023-04-17 12:53:41
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-03-01 08:09:54
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-23 15:15:06
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 2023-02-21 07:42:34