PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 13:00

odbędzie się V sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
 3. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 4. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 5. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działek nr 120/1, 120/2 i 119 w Nowogródku Pomorskim
 6. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości położonej na działce nr 168/1  i 168/2 w Nowogródku Pomorskim
 7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 65 w Nowogródku Pomorskim
 8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 223/23 położonej  w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych
 9. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Karsku przy ul. Mieszka I 57
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 892 w Parzeńsku
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020-2025
 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Giny Nowogródek Pomorski dotyczących wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry

 

 1. Informacja w sprawie porozumienia z Powiatem Myśliborskim dotyczącego przejęcia obowiązku zarządcy drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku 3,255 km
 2. Zajęcie stanowiska na temat obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego
 3. Zajęcie stanowiska na temat dofinansowania wypoczynku dla Seniorów Pomorza Zachodniego
 4. Sprawa drogi gminnej relacji Sumiak - Ławin
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Wolne wnioski i informacje

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:12 Piotr Uberman