PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

informuje, iż

w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 13:00

odbędzie się VI sesja Rady Gminy

w  sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Sprawozdanie  Przewodniczącego Rady Gminy o z działalności w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy za rok 2018
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Nowogródek Pomorski
 7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2019
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2019
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2019 rok
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2019-2028
 5. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
 7. Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych n terenie Gminy Nowogródek Pomorski”
 8. Projekt uchwały w sprawie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki lokalnej na lata 2019-2024
 9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki na 312 w Giżynie
 10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 682 w Karsku
 11. Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na 10 lat części działki nr 787/4 obręb Karsko w trybie bezprzetargowym
 12. Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/59 w Karsku
 13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia  - Towarzystwo Przyjaciół Karska i Okolic
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski Sołtysów i Mieszkańców.
 3. Zamknięcie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 grudzień 2019 15:04 Piotr Uberman