Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji urzędu
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski,
(1 etat)

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

I. Nazwa i adres pracodawcy:
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
A. Mickiewicza 15,| 74-304 Nowogródek Pomorski

II. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. informatyzacji urzędu

III. Wymagania związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języków, szablonów, baz danych, oprogramowania, systemów operacyjnych i pakietów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku informatyka w urzędzie gminy,
 • znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych oraz dostępu do informacji publicznej.

 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • staż pracy na stanowisku ds. informatyzacji urzędu lub podobnym
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na tym stanowisku pracy;
 • staranność, dokładność i kreatywność,
 • prawo jazdy kat. B

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Utrzymanie ciągłości pracy sprzętu komputerowego i sieci. Usuwanie usterek. Ocena przydatności.
 2. Naprawa, konserwacja i rozbudowa sprzętu komputerowego oraz istniejącej sieci i związane z tym zakupy.
 3. Czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania programów używanych w urzędzie oraz udzielanie wsparcia ich użytkownikom.
 4. Administrowanie portalem nowogrodekpomorski.pl, dbanie o ciągłość i poprawność działania portalu.
 5. Prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji.
 6. Nadzór i administracja systemem telefonii VoIP, usuwanie usterek, rozbudowa systemu
 7. Administrowanie serwerami.
 8. Obsługa  systemu ePUAP i innych systemów związanych z elektroniczną obsługą klienta
 9. Administracja systemami kopii zapasowych oraz ochrony antywirusowej.
 10. Nadzór nad zakupem i aktualizacją domen internetowych posiadanych przez urząd.
 11. Redagowanie, prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
 12. Szkolenie pracowników z obsługi systemu obiegu dokumentów.
 13. Zakup i utrzymywanie aktualności podpisów elektronicznych.
 14. Techniczna obsługa archiwum elektronicznego.
 15. Zabezpieczenie dostaw materiałów komputerowych.
 16. Obsługa teleinformatyczna sesji Rady Gminy.
 17. Obsługa techniczna spotkań i prezentacji na potrzeby Urzędu Gminy wymagających sprzętu informatycznego.
 18. Stały nadzór nad przeznaczonymi w budżecie środkami do realizacji zadań związanych z zakresem czynności oraz niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o istniejących zagrożeniach związanych z realizacją budżetu.
 19. Planowanie zadań i środków do budżetu  na przyszły rok budżetowy.
 20. Bieżące przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych w zakresie merytorycznym swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
 21. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji z zakresu swojego stanowiska zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością.
 22. Obsługa informatyczna  jednostek organizacyjnych gminy Nowogródek Pomorski.

IV A. Informacje o warunkach pracy:

 1. W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, osoba zostanie skierowana do służby przygotowawczej w okresie do 3 miesięcy od momentu zatrudnienia zakończonej egzaminem zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).
 2. Pełny wymiar czasu pracy.
 3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
 4. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach również poza nim – w jednostkach organizacyjnych.
 5. Praca przy komputerze.
 6. W przeważającej części - praca siedząca.

IV B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W grudniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: kwestionariusz osobowy,
 2. List motywacyjny,
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie,
 5. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy,
 6. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.),
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem),
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 10. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska:  oświadczenie i klauzula informacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz, list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2022 r. poz. 530).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. informatyzacji urzędu, znak RO.210.1.2024.KB” w  sekretariacie (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2024 r. do godz. 14.00. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminunie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub pisemnego testu.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.
Dodatkowych informacji udziela Pani Kamila Bieniaszewska– Kierownik Referatu Organizacyjnego, nr tel. 957471760.

 

 

Nowogródek Pomorski, dnia 26.01.2024 r.               

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 styczeń 2024 14:38 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 styczeń 2024 14:40 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 styczeń 2024 14:41 Piotr Uberman