Wójt Gminy Nowogródek Pomorski|
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
w Referacie Usług Lokalnych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski,
(1 etat)

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

I. Nazwa i adres pracodawcy:

 Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
A. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski

II. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

III. Wymagania związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki związane z ochroną środowiska
 • ogólna znajomość przepisów wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt

 1. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • staż pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska lub podobnym
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych tj. Word, Excel, płacowego, Płatnik,
 • staranność, dokładność i kreatywność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z glebą w tym: prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania złożami i kopalinami w tym opiniowanie koncesji i planów ruchu oraz  monitorowanie nieczynnego składowiska odpadów itd.
 2. Opracowanie programu ochrony środowiska.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wodą w tym: prowadzenie spraw związanych z urządzeniami melioracji wodnych oraz spraw związanych z ochroną wód i gospodarowaniem wodami za wyjątkiem zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór  ścieków itd.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz prowadzenie rejestru działalności regulowanej.
 5. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej
 6. Prowadzenie spraw związanych z powietrzem w tym dotyczących hałasu, zanieczyszczanie powietrza, odnawialnych źródeł energii itd.
 7. Prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierząt w tym gospodarskich i domowych.
 9. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki łowieckiej.
 10. Prowadzenie spraw w zakresie produkcji roślinnej, w tym szacowanie szkód i sporządzanie protokołów.
 11. Opiniowanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów oraz przygotowanie decyzji.
 12. Sporządzanie wniosków o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z gruntów stanowiących własność Gminy wraz z dokumentacją.
 13. Prowadzenie spraw dotyczących  pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionych krajobrazu, parków krajobrazowych i parków wiejskich.
 14. Sprzedaż drewna gminnego.
 15. Prowadzenie spraw dot. lasów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
 16. Odczyty kwartalne (inkasent) na terenie gminy Nowogródek Pomorski.
 17. Miesięczne rozliczanie zużycia paliwa w pojazdach oraz sprzętach.
 18. Prowadzenie rejestru kart drogowych kierowców.
 19. Podejmowanie działań egzekwujących przestrzeganie przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o ochronie środowiska, o odpadach oraz z zakresu ochrony zwierząt.
 20. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, informacji, sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.
 21. Prowadzenie rejestrów faktur i umów dla zamówień niepodlegających przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 22. Przeprowadzanie kontroli związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie

IV A. Informacje o warunkach pracy:

 1. W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, osoba zostanie skierowana do służby przygotowawczej w okresie do 3 miesięcy od momentu zatrudnienia zakończonej egzaminem zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).
 2. Pełny wymiar czasu pracy.
 3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
 4. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach (np. oględziny w terenie)  również poza nim.
 5. Praca przy komputerze oraz bezpośredni kontakt z klientami.
 6. W przeważającej części - praca siedząca.

IV B. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W czerwcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski  w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: kwestionariusz osobowy),
 2. List motywacyjny,
 3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie,
 5. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy,
 6. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.),
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem),
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 10. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w części dotyczącej naborów na stanowiska: oświadczenie i klauzula informacyjna).

Wymagane dokumenty aplikacyjne (kwestionariusz, list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2022 r. poz. 530).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, znak RO.210.3.2023.KB” w  sekretariacie (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2023 r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu
nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub pisemnego testu.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.
Dodatkowych informacji udziela Pani Iwona Bagińska – Kierownik Referatu Usług Lokalnych, nr tel. 957471760.

Nowogródek Pomorski, dnia 21 lipca 2023 r.              

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 lipiec 2023 11:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 lipiec 2023 11:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 lipiec 2023 11:47 Piotr Uberman