Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku


I. Organ prowadzący szkołę:
Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Zespół Placówek Oświatowych w Karsku, ul. Gorzowska 9, 74-305 Karsko

III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 oraz z 2023 r. poz. 108).

IV.Wymagane dokumenty:
Oferty kandydatów przystępujących do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - datę i miejsce urodzenia,
  - obywatelstwo,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku”
w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski  lub przesłać pocztą na adres Urzędu,  w terminie do dnia 8 maja 2023 r. do godz.10:00.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, każda strona parafowana, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.
Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie w postaci papierowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
 2. Kontakt: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 95 747 17 60.
 3. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim. Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do ww. konkursu.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 5 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,|
  b) innym odbiorcom danych, które przetwarzają dane na podstawie umów podpisanych z Administratorem.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  d) prawo do przenoszenia danych,
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik 1 docx 12.76 KB Piotr Uberman
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 kwiecień 2023 13:43 Piotr Uberman