Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz :
        - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego    .
  2. Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
        - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
        - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO - Ewidencja Ludności pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 15 i art.23  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności            i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.  993 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1475 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

wersja nr 3