Wymagane dokumenty

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka. Warunek: dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać netto 574 zł lub 664 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego:
- 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 106,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
- 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia doukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

samotnego wychowywania dziecka

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

rozpoczęcia roku szkolnego

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 1. Wniosek 
 2. Załączniki:
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;
 • Zaświadczenie szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 • Zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku ubiegania się o dodatek w tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • Zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach osiąganych przez członków rodziny wymagane za rok poprzedzający okres zasiłkowy, w zależności od sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym:
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach (netto) członków rodziny - osoby rozliczające się na zasadach ogólnych;
 • Oświadczenie o przychodach w przypadku osoby podlegającej przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowych;
 • Oświadczenie o dochodach w przypadku osoby rozliczającej się w formie karty podatkowej;
 • Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty)
 • Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,;
 • Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek pomorski

Referat Finansowy –  podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak- pok. nr 5

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 poz. 959), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3,)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 5

images/swiadczenia/r4.doc