OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
z dnia 12 października 2021 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowogródek Pomorski w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 14 listopada 2021 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

2

Część sołectwa Karsko (miejscowość Karsko ulica Mieszka I od nr 21 do nr 56, ulica Plac Jedności Narodowej i miejscowość Lipin)

Budynek Szkoły Podstawowej, Gorzowska 9, 74-305 Karsko

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

2) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie II najpóźniej do dnia 2 listopada 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 9 listopada 2021 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 r. Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 14 listopada 2021 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
Krzysztof MRZYGŁÓD

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13 październik 2021 14:05 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 13 październik 2021 14:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 13 październik 2021 14:08 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 13 październik 2021 14:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 13 październik 2021 14:09 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 13 październik 2021 14:10 Piotr Uberman